ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ မူႇၸေႈ ႁေႉဢိုတ်းၵိုတ်းၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈၶွၼ်ႇ လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈၶႂင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း

October,8,2016
တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၶၢင် KIA ႁေႉၵိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ မူႇၸေႈ တီႈတေၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉသေ ၵဵပ်းယွၼ်းၶွၼ်ႇလူတ်ႉ_ၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၸၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ မူႇၸေႈ ဝႃႈၼႆ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 7-10 -2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 : 00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း KIA ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ပႃးတၢင်းၵွင်ႈၶူပ်းမိုဝ်း သေ ႁေႉၵိုတ်းလူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းတေၶဝ်ႈၸူးဝဵင်းမူႇၸေႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၼိဝ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈတႃလူင် ႁိမ်းၼမ်ႉပူဝ်ႈ ၼၼ်ႉသေ ၵဵပ်းငိုၼ်း ယွၼ်းၶွၼ်ႇ လူတ်ႉ_ၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် လႆႈပၼ်ငိုၼ်းယူႇ 30,000 မိုၼ်ႇပျႃး တေႃႇထိုင် 50,000 မိုၼ်ႇပျႃး ၊ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇ တၢင်ႇၶူဝ်း ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် လႆႈပၼ်ငိုၼ်းယူႇ 200,000 သႅၼ်ပျႃး တေႃႇထိုင် 500,000 သႅၼ်ပျႃး သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူတ်ႉၵႃးတိတ်းၸပ်းပဵၼ်သၢႆ သဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်သွင်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ၊
ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ  ၶႃႈၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉမီးသၢမ်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယၢမ်ႈငိၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပႆႇ ယၢမ်ႈထူပ်းၺႃးၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးၵူၺ်းပေႃးႁိူဝ်ႉပေႃးဢူၼ်ႈၼႃႇယဝ်ႉ သမ်ႉ လႆႈမႃးသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းထႅင်ႈဢဝ်ၸူဝ်ႈမူင်းမၼ်း ဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉမႃးႁေႉဢိုတ်းၵိုတ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသေ ယွၼ်းၵဵပ်းဢဝ်ငိုၼ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းတြႃး ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်း ယွၼ်းႁႂ်ႈ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ဢမ်ႇသိုပ်ႇမီးထႅင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေလွတ်ႈၽေး ၵႂႃႇငၢႆႈ မႃးငၢႆႈၼၼ်ႉ  မၼ်းယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းမူၼ်ႉမေး ပၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ ၊


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7-10-2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆပၢႆ ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် KIA တပ်ႉၵွင် 252  လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းၸွႆႈ 4 လမ်း  ၊ ဝၢႆးသေ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ်မႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၶၢင် KIA  ၶဝ်ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင် တေႃႇၼႃႈသိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

ဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
Photo NamKham News
ขับเคลื่อนโดย Blogger.