ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်း ထိုင်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

October, 31, 2016
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်း ထိုင်ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈ မႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵႂႃႇယႃႇၸၼ်ၶၢဝ်း

ဝၼ်းထီႉ 28/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UPDJC  သေလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းတိုၵ်းသူၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼႃႈၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တိင်ႇၵႁ ဝဵင်းၼေႇပီႇတေႃႇ ၼႆႉယဝ်ႉ ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA သေႁႂ်ႈလႆႈမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၶၼ်ၽႂ်း ဝႃႈၼႆ ။

 ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းသေ တွၼ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေပွၵ်ႈ ပေႃးဝႃႈ  ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း မၼ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ႁၼ်ထိုင်ၸွမ်းသူၸဝ်ႈ ၶႃႈႁဝ်းပွင်ႇၸႂ် ႁၼ်ထိုင်ၸွမ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ် ႁၼ်ထိုင်ပၼ်ၶိုၼ်း ၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။


ပေႃးထိုင်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီ ဢမ်ႇၼၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းပီ 2017 ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း  2 လိူၼ် ဢၼ်တေမႃးထိုင်ၼၼ်ႉ
မိူဝ်ႈယင်းဢမ်ႇပႆႇထိုင် ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  ၼၼ်ႉၵေႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပႃးၵႂႃႇၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

ပၢင်ၵုမ် UPDJC ၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းမႄးထတ်း သပ်းလႅင်းၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ယူင်ႉၶၢမ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈပိူင်ၾၢင်ႁၢင်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊    ဢုပ်ႇဢူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ် ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇၸႅတ်ႈထတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊
လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၵ်းပိူင်ဝႃႇတ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လုၵ်ႈၸုမ်း UPDJC ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၊ ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.