ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းသွင်ႁဵင်

October, 4, 2016
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1-3/10/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸေႊဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းထူပ်းၽေးယွၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း ၸမ်ႁိမ်းသွင်ႁဵင်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/10/2016 ၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 292 ဢမ်ႇပွင်ႇလႅင်း ၵပ်းသၢၼ်တၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢွင်ႈတီႈၵုမ်းၶင် မူၼ်ႉမေးတူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸေႊဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သေ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း
ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/10/2016 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 292 လုၵ်ႉတၢင်းတူင်ႇလၢဝ်းသေ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇၸူးၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး  လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မႃးတတ်းပႅတ်ႈတၢင်းၶဝ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ

ဝၼ်းထိ 3/10/2016 ၼႆႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းဢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈတေမီးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးယူႇသဝ်းဝႆႉၼႆႁဵတ်းႁႂ်ႈသွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈႁႅင်းတေႃႇၵၼ်ယူႇဝႆႉၼႆၶႃႈ

ယွၼ်ႉသွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈထူပ်းၽေးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း မွၵ်ႈ 1,000 ပၢႆ လႄႈ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းၵျွင်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈဝႆႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 3/10/2016 ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ လႄႈ သင်ႇၶ ၸဝ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽွင်းတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႊဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈ တႆးထီဝီး ၼၼ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်တင်းသိုၵ်းတႆး လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸေႊဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းယူႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်း မူၺ်ႇတေႃႇ ဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး 3/10/2016 ၼႆႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီးမွၵ်ႈ 1000 ပၢႆႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်းၸဝ်ႈ ၸေႇတၼႃႇ ၶဝ်သေ မိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸၢႆးသႅင်မိူင်းယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉပွတ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼႆႉယင်းမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၸမ်ႁိမ်း မွၵ်ႈ သွင်ႁဵင်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆၽေးၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇလႆႈၶူဝ်းသင်မႃးသေ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တေႉတေႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉသင်မီးပီႈၼွင်ႉမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼႆၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း (081-2125531 ) SNLD တူၼ်ႈတီး လႆႈယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 
Photo Nan Hlaing Oo
ขับเคลื่อนโดย Blogger.