ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 28 ပီ

October, 26, 2016
ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 28 ပီ လႄႈ ပၢင်တွၼ်ႈသူး ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသူႉၸၼ်ႇတီႇ တီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး လႄႈ ဝဵင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ 

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 26/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09.30 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 28 ပီ ၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး လႄႈ ဝဵင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးတႄႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃ ႁူၵ်ႉၵႅၼ်ႉ ၊တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈသမ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းပၢၼ်ႇတႃႇ ၊မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၢင်းၼမ်။

ဢိင်ၼိူဝ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ယိုၼ်းလႆႈထိုင်မႃး 28 ပီၼႆႉသေ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD မီးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 28 ပ​ီမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သေဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈၵေႃႈမီး ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉတူၵ်းလူင်းမႃးၼိူဝ်ႁူဝ်မႃႇႁဝ်းယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးသေ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁၢပ်ႇႁၢမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇႁႂ်ႈထိုင်တီႈသုတ်းယူႇ ၊

ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးသေ တိုၵ်းသူၼ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၼ်သေၵမ်း၊ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၊  ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD  သေ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵႂႃႇယူႇ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၽွမ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၾႄႇတ​ရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇ ဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD သေ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တၢင်းၸုမ်းပႃႇတီႇ ဢူၺ်းလီၶဝ်သေတေၶတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ ၊

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တွၼ်ႈသူး ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသူႉၸၼ်ႇတီႇ တမ်ႈတီႈ ၸၢႆးသု ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၊ ၸၢႆးသုၼႆႉပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ပွႆႇၸုၼ်ႉပႅတ်ႈလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်သေ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ပုၼ်ႈပၢင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်မႃးဢမ်ႇလိုဝ်ႈဢမ်ႇသဝ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီ
ယဝ်ႉလႄႈ ထိုင်မႃးပီ 2016 ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းၸုမ်ႈၸႂ်မိူင်းမႁႃႇတေႇဝီႇ  ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉ ၸင်ႇလႆႈယိုၼ်ႈတွၼ်ႈပၼ်သူး _ ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်တီႇၵႂႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 9 တႃႇၼႂ်းပီ 2016 ၼႆႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ၊
သူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသူႉၸၼ်ႇတီႇၼႆႉ လႆႈတႄႇတင်ႈယိုၼ်ႈတွၼ်ႈထိုင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 9 ပီ တင်ႈတႄႇဢဝ်ပီ 2008 မႃး တေႃႇပေႃးထိုင်မႃးပီ 2016
ၸၢႆးသု ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉ သူး ရၢင်းဝလ်းၸဝ်ႈသူႉၸၼ်ႇတီႇ ပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ 9 တႃႇၼႂ်းပီ 2016 ၼႆႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.