ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ပွတ်းမိူင်းသူႈ

October, 27, 2016
တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/10/2016 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၶ 9 မိူင်းသူႈ တေႃႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လွႆၸိုၼ်း လႄႈ လွႆၵွင်းမူးၼၢင်းၵဝ်ႈႁၢၼ်ႉ သေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇၸူး တၢင်းလွႆၼၢႆး တီႈဢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်ႁၢၼ် ၸၢႆးသု လၢတ်ႈၼႄ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/10/2016 ၼၼ်ႉမႃး ႁဝ်းၶႃႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်မႃး တၢင်းလွႆၼၢႆး  ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းသူႈ လႄႈ မိူင်းဢွတ်ႇ ဢိင်ၼိူဝ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၵေႃႉမႂ်ႇ ၶူဝ်လမ်  ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းလႅင်ႇ မီးၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁဝ်းၶႃႈ သုတ်ႉၶၢႆႉထွႆဢွၵ်ႇပၼ် ဢွင်ႈတီႈ လွႆၼၢႆးလႄႈ ၸွမ်းတၢင်းလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလွႆၼၢႆးၼႆႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈပီ 2012 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႃႇၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိသင်ႇၸႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈထွႆပၼ်၊ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႉၵဝ်ႇ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ၵေႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွႆၼၢႆးၼႆႉ ပေႃးဝႃႈထွႆပၼ်ယဝ်ႉၸိုင် ၸုမ်းလႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈပၵ်းယူႇသဝ်း၊ ဝၢႆးသေ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ထွႆဢွၵ်ႇပၼ်တၢင်းတူၵ်း တၢင်းဢွၵ်ႇ ယၢၼ်ၵႆတၢင်းလူင် မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈလၵ်း သွင်လၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇထွႆ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇလႄႈ သမ်ႉမႃးၸႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ထွႆပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆၵႂႃႇ တၢင်းလႂ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10.30 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သေ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းသူႉ ဢႃႇယု 40 ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ တၢႆထင်တီႈ ယွၼ်ႉႁၼ်လုင်သူႉ ၼုင်ႈၵူၼ်လၢႆးသေ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်းၵႂႃႇၸႂ်ႉၵိုတ်းဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယိုဝ်း ၶိုၼ်ႈၾႃႉသေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈသဵၼ်တူၵ်းသႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/10/2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႂ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.