ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

TYN ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢႆးသူႉၵေႃႉလႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ

October, 27, 2016
ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸၢႆးသူႉဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်းၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈၵဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇပီ 2016
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/10/2016 ၼၼ်ႉၸၢႆးသူႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ(Sao Thusandi Leadership Award)  ၼႆသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ၊
ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုၵ်ႇမုၼ်ၸွမ်းၸၢႆးသူႉၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ

"ယူႇတီႈၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶႃႈယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ထိုင် ၵေႃႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် TYN ၼႂ်းပီ 2013-2015 လႄႈယၢမ်းလဵဝ်ႁပ်ႉဝႆႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ႁဝ်း ၸၢႆးသူႉ (ဝဵင်းပၢင်လူင်) ၵေႃႉလႆႈႁပ်ႉသူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇတႃႇပီ 2016 ၼႆႉဢေႃႈ"
ၸၢႆးသူႉၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵေႃၵပ်းသၢၼ်တႃႇတေပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈပၢင်လူင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈပႃးၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမွၵ်ႈႁိမ်းႁဵင် ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ မီးလွင်ႈငၢႆႈလူမ် လႄႈ လႆႈတူင်ႉၼိုင်မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီပူၼ်ႉမႃး ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈယွင်ႈယေႃး မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း


ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး/ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၽွမ်ႉၵၼ်တင်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 28 ပီႊ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်) မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/10/2016 ၼႆႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.