ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းသိုၵ်းဝ UWSA ၶဝ်ႈပူတ်းၵွင်ႈတီႉၺွပ်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA

October, 3, 2016
ၸုမ်းသိုၵ်းဝ UWSA ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 600 ပၢႆ ၶဝ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းပူတ်းၵွင်ႈ တီႉၺွပ်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2/10/2016 ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/9/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝ UWSA တပ်ႉၸုမ်း 468 မိူင်းပွၵ်ႉ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 600 ပၢႆ ၵႃးလူင်တူင်းၾိူင်း 60 ပၢႆ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း 5 လမ်း ၶဝ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းပူတ်းၵွင်ႈ တီႉၺွပ်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းလႃး ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵဵင်းတုင်-မိူင်းလႃး တီႈတပ်ႉၵိဝ်ႇသႃး လႄႈ တပ်ႉပၢင်မၢၵ်ႇၾႆး သွင်တပ်ႉၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဝပူတ်းၵွင်ႈတီႉၺွပ်းၵေႃႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး 150 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း 17 ၵေႃႉ’’ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28/09/2016 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်းသိုၵ်းဝ UWSA မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၼႃႈ လိၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး ၶဝ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းပူတ်းၵွင်ႈတီႈၺွပ်းဢဝ်တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းလႃးပႅတ်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဝ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇယွၼ်းဢၶႂၢင်ႉသင်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးသေ ၵွၼ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဝၸမ်တေထိုင် တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်းမိူင်းလႃးလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇယွၼ်းဢၶႂၢင်ႉတင်းၼိူဝ်တႃႇပိုတ်းယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝယူႇ ၽၢႆႇၽူႈယႂ်ႇမိူဝ်းလႃးသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈပၼ်ဢၶႂၢင်ႉပိုတ်းယိုဝ်း ယွၼ်ႉလူၺ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃးႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း ဢူၺ်းလီၵၼ်ၼႆသေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇသင်၊ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဝ သမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈၸီႉသင်ပႃႈၼိူဝ်ႁႂ်ႈထွၼ် တပ်ႉၶိုၼ်းၼႆ လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထွၼ်ပၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဝ UWSA ပူတ်းၵွင်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈတႄႉတင်းသွင်ၽၢႆႇတေမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တင်းၼမ်ယူႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းလႃးတႄႉယင်းတိုၵ်ႉဝူၼ်ႉၵူဝ်ၵႂင်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝ UWSA ယူႇၼႆယဝ်ႉ  ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝ UWSA၊ ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA၊ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ်ၵေႃႈပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီၵၼ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢႆးပီး
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.