ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းသိုၵ်း ဝ UWSA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း မိူင်းလႃးယဝ်ႉ

October, 4, 2016
ၸုမ်းသိုၵ်း ဝ UWSA ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးလႄႈ ထွၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ်မိူင်းလႃးယဝ်ႉ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၽိတ်းၵူၺ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28/9/ 2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းပၢႆၵၢင်ၼႂ် ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း ဝ UWSA တပ်ႉၸုမ်း 468 မိူင်းပွၵ်ႉ လႆႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၵႃးလူင် 60 လမ်းပၢႆ လႄႈ ႁႅင်းသိုၵ်း600 ပၢႆ ၊ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း 5 လမ်း ၊ ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA သေ ၶဝ်ႈယိုတ်းဢဝ် တပ်ႉၵိဝ်ႇသၢႆး ၊ တပ်ႉလွႆသၢမ်သုမ် ၊ လႄႈ လၢၼ်ႇ (ၵဵတ်ႉ) ပၢင်မၢၵ်ႇၾႆး ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင် မိူင်းလႃးသေ ပူတ်းၵွင်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ် ၵေႃႉသိုၵ်းမိူင်းလႃးၵႂႃႇ 150 ၵေႃႉပၢႆ၊

                                           
ထိုင်မႃးဝၼ်းထီ့ 3/10/2016 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ဝ UWSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်သေ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်း ဝ UWSA ၶဝ်ၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈပွႆႇပၼ် ၶိုၼ်း ၵေႃႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA လႄႈ ထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇပၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃးၶဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊

ဝၢႆးသေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႄႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်း ဝ UWSA လႆႈသွၼ်ၵၢၼ် မီးလွင်ႈၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းသေ မီးမၢင်တပ်ႉမၢင်ၸုမ်း ႁဵတ်းၽိတ်း ပၵ်းပိူင်ၵႂႃႇလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၽိတ်းၵူၺ်း ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ သွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလူၺ်ႈ လၢႆးၵတ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ ငဝ်းလၢႆးမိူၼ်ၶိုၼ်းပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.