ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵႄႈၵၢင်တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈဢမ်ႇယွမ်း 500 ပၢႆ

11/30/2559 06:39:00 ก่อนเที่ยง

November, 30, 2016 ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တမ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတမ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶၢင် KIA ၊ လွႆ TNLA ၊ ရၶႅင်ႇ AA ၊...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢႆႇတူၺ်းထိုင်ၵုမ်းၵမ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇပူတ်းယႃႉဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၸွမ်ပိဝ်တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းဢၼ်ပူၵ်းဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယၢင်း

11/25/2559 06:43:00 ก่อนเที่ยง

November, 25, 2016 ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 21 လိူၼ် November ၼၼ်ႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်း KNU တီႈဝၢၼ်ႈၶူၼ်ၶၢႆ (ၶူဝ်းၶေႃ) ၸႄႈ...

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင်

11/23/2559 08:12:00 หลังเที่ยง

November, 24, 2016 တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၶၢင် KIA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင် ႁိုင်ၼိုင်ႈၸူဝ်...

ဝတ်ႉပရႁိတမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၵေႃႇတင်ႈဝတ်ႉၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (100) ပီႊ လႄႈ  ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2111 ၼီႊ

11/23/2559 06:13:00 ก่อนเที่ยง

November, 23, 2016 သြႃႇၸဝ်ႈၵုင်ႇမႃႇၸႃႇရ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပရႁိတမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း လႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႁူမ်ႈလူၺ်ႈတၵႃႇ သတ်ႉထႃး  ၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸေႈဝဵ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်တေၽုၺ်ႇ ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး

11/22/2559 09:15:00 หลังเที่ยง

November, 23, 2016 သင်ႇၶႃ ႇ ၸဝ်ႈႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း လႆႈၸႂ်ၵၼ် တေၽုၺ်ႇၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးတီႈၵဵင်းမႆႇ ယိူင...

ၵူၼ်းတႆး ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းၽိတ်းမေႃးတင်းမေး ၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈမေးတင်းမေးတၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ

11/22/2559 08:16:00 หลังเที่ยง

November, 23, 2016 ယွၼ်ႉၵိၼ်လဝ်ႈသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်းၼၢင်းမေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃႉႁႅမ်ၼၢင်းမေးလႄႈ ပေႃႈမေးမႃးႁေႉႁၢမ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးလုၵ်ႈၶူၺ် ဢဝ်မိတ်ႈၽၼ်းတ...

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ လႄႈ တမ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈလႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း

11/22/2559 07:09:00 ก่อนเที่ยง

November, 22,2016 ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ တပ်ႉ သိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ၊ တပ်ႉ သိုၵ်း ၵူဝ်...

ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ ႁိမ်းတီႈၵူတ်ႇထတ်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈ-ဢွၵ်ႇ105 လၵ်း ၶိုၼ်းၵဵပ်းဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမႃး

11/21/2559 09:39:00 ก่อนเที่ยง

November, ,22, 2016 ယွၼ်ႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၵူတ်ႇထၢတ်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈ-ဢွၵ်ႇ 105 လၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်းၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်...

သိုၵ်းၶၢင် (KIA) လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

11/20/2559 03:33:00 ก่อนเที่ยง

November, 20, 2016 သိုပ်းၶၢင် (KIA) လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA)ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ လႆႈၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆဢွင်ႈတီ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ သိုၵ်းႁၢၼ် ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

11/19/2559 02:47:00 ก่อนเที่ยง

November, 19, 2016 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႄႈသိုၵ်းႁၢၼ် ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၶႅမ်းတီႈယူႇသဝ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူ...

ၸုမ်း ILO တေႁဵတ်းသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းတႃႇပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY တီႈလၢႆးၶႃႈ

11/18/2559 10:49:00 หลังเที่ยง

November, 19, 2016 ဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ထမ်ႇမသႃႇမိ ၶမ်းမၢႆ လူႇတၢၼ်းဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၽၢႆႇလင်ႁူင်းထမ်းၶမ်းသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ILO  သမ်ႉတေလူႇတ...

ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဵင်းမႆႇဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ

11/18/2559 08:11:00 ก่อนเที่ยง

November, 18, 2016 ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းႁၢၼ် လႄႈပလိၵ်ႈ ဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ လၢႆလၢႆဢွ...

ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵေႈၵၢင် တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၽိတ်းၵူၺ်းၼႆ ၽၢႆႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း JMC လၢတ်ႈ

11/17/2559 10:12:00 หลังเที่ยง

November, 18, 2016 ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈပဵၼ် ပၢ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်ႇမတေႃႇ တိၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA 5 ၵေႃႉ ၸီႉၼေးဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း 17/1

11/16/2559 08:22:00 หลังเที่ยง

November, 17, 2016 ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ​တေႃႇတိၺွပ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA 5 ၵေႃႉ ၸီႉၼေးဝႃႈပူၼ်ႉ...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်ၸၼ်ဢဝ်သၢႆၶေႃးႁႅင်းၵၢၼ်

11/15/2559 07:38:00 ก่อนเที่ยง

November, 15, 2016 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိ ၵ် ႈထႆးတိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်​ၸၼ်ဢဝ်သၢႆ​ၶေႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင် တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

11/10/2559 07:17:00 ก่อนเที่ยง

November, 10, 2016 ယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႅင်း လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉယိုင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်ႊၵျွၵ်းမႄးလႄႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင...

ပႃႇတီႇတႆးသွင်ပႃႇတီႇတေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႂ်းပီ 2017 ႁင်းၽႂ်မၼ်း

11/09/2559 07:44:00 หลังเที่ยง

November, 10, 2016 ပႃႇတီႇတႆး သွင်ပႃႇတီႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႄႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ (ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင...

ၸဝ်ႈသုၶမ်း တေၵျွႃႉမႃးႁေႃးတြႃးတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

11/08/2559 08:48:00 หลังเที่ยง

November, 9, 2016 ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်ငဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼပၢင်တြႃးၼႆႉသေ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈတီႈၵူႈတ...

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင်ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတၢင်းၼမ်

11/06/2559 08:53:00 หลังเที่ยง

November, 7, 2016 ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင်ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေႇမႆႈၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈတေႃႇထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇ ...

ပလိၵ်ႈလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တၢင်းၼမ်

11/05/2559 08:35:00 หลังเที่ยง

November, 6, 2016 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈ မိုဝ်း ၵၼ်တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ ်တၢင်းၼမ် တၢင်းမူတ်းတ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်း ၶျေႃႉယွမ်းပၼ် ၵႃႈလူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃးတီႈ လၢၼ်ႇၵိတ်ႉ ဢူးထုၼ်းဢွင်ႇ

11/04/2559 09:33:00 หลังเที่ยง

November, 5, 2016 ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶျေႃႉယွမ်းပၼ်ၵႃႈလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၶၢမ်ႈၽၢၼ်ႇ ...

ဢွၼ်ႇယိင်း သႅၼ်ဝီ ဢႃႇယု 16 ပီ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢႃးထမ်ႇမ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ

11/03/2559 08:58:00 หลังเที่ยง

October, 4, 2016 ဢွၼ်ႇယိင်းသႅၼ်ဝီ ဢႃႇယု 16 ပီ ၽိတ်းမေႃးၸွမ်းပေႃႈမႄႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႅၼ် ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။

တီႈၼင်ႈတူၺ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်တေလႆႈသိုဝ်ႉတူၺ်းၼၼ်ႉယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လႄႈ လႆႈယႃႉပႅတ်ႈယဝ်ႉ

11/02/2559 08:49:00 หลังเที่ยง

November, 3, 2016 ဝၢႆးသေၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈၼင်ႈ တူၺ်းပွႆး ႁူင်းၾႆးမိၼ် တႃႈသွင်ႇတႆႇ ၼႆလႄႈ ၽၢႆႇၵုမ...

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်း 758 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ လၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းမိူင်းမေးသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း

11/02/2559 08:49:00 หลังเที่ยง

November, 3, 2016 သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်း 758 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸွႆႈၵၼ်သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်သဵ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸၢႆႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈတုပွမ်

11/02/2559 08:38:00 ก่อนเที่ยง

November, 2, 2016 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈပွမ် တႃႇငိုၼ်းႁႃႈသႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇပျႃး

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈတူဝ်ၵၼ်ၼေၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵေႃႇမတီႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်တေလႆႈသိုဝ်ႉၶဝ်ႈတူၺ်း

11/02/2559 08:16:00 ก่อนเที่ยง

November, 2, 2016 ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး 50 ေၵႃႉပၢႆယိပ်းပၢႆႉသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈတႃႇၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်းပွႆး ႁူင်းၾႆးမိၼ် တႃႈသွင်ႇတႆႇ (...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.