ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဝတ်ႉပရႁိတမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၵေႃႇတင်ႈဝတ်ႉၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (100) ပီႊ လႄႈ  ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2111 ၼီႊ

November, 23, 2016
သြႃႇၸဝ်ႈၵုင်ႇမႃႇၸႃႇရ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပရႁိတမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း လႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႁူမ်ႈလူၺ်ႈတၵႃႇ သတ်ႉထႃး  ၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၵေႃႇတင်ႈဝတ်ႉ ပရႁိတမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (100) ပီႊ လႄႈၸတ်းႁဵတ်းပႃးပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2111 ၼီႊထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ၊

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႇမတီႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ꧦတင်းမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃၸဝ်ႈ ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်မီးၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပရႁိတမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတၵႃႇၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၵူႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၸင်ႇတေၶုၵ်းထူပ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင် လုင်းၶွင်းမွင်ႇၼု လုင်းၽႃႉသၢင်ႇမၢတ်ႈ ဢွၼ်တႄႇတင်ႈဝတ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီႊၶရိတ်ႉ (1916) ၼၼ်ႉလႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ သြႃႇၸဝ်ႈလူင်ၺႃႇၼသမ်ႇၽႃႇရ (မႁႃႇၼႃႇယၵ ပႃးထူၼ်ႈသီႇငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး) ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဝိရိယ ၶဝ်ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်း လဵင်ႉလူလုၵ်ႈတိၼ်ႇၽ ဝတ်ႉပရႁိတမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း မိူဝ်ႈပီႊၶရိတ်ႉ  (1916) ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်း ဢၼ်လပ်ႉလွႆငိုၼ်းလွႆၶမ်း ႁပ်ႉမိူင်းၽႃႉ ယႃႇမိူင်းလုမ်ႈၵႂႃႇသေ လႆႈၵေႃႇတင်ႈႁဵတ်းဝႆႉပၼ် ဝတ်ႉပရႁိတ မၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇပေႃးလႆႈ (100) ပီႊယဝ်ႉၶႃႈꧦ ဝႃႈၼႆ၊

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ꧦၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၶၢဝ်းတၢင်း (100) ပီႊၼၼ်ႉသေ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းမႄးၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းြၽႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈမႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း တေယၢတ်ႇၼမ်ႉလူႇတၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27-30/11/2016 ၶၢဝ်းတၢင်း (4) ဝၼ်းတဵမ်တဵမ်ၼႆႉ တေမီးပႃးပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ပွႆးတၢင်ႇထီးၵျွင်းတေႃႇ ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆးသေ  ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (9) မွင်း 27/11/2016 ၼၼ်ႉမီးပၢင်တြႃး ၸဝ်ႈသြႃႇၵေႃးသၼ်ႇလ ဝတ်ႉသႃႇသၼပႃႇလ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လႄႈပေႃးထိုင်ယၢမ်းၶမ်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ 27 ၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း ပီႈၸၢႆးတႃႇဢူးၶဝ် တေမႃးလၢဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ပႃးထႅင်ႈ၊ တွၼ်ႈတႃႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28/11/2016 ပၢင်တြႃးၸဝ်ႈၶူး ၼၼ်ႇတိယ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇပၢင်လူင်၊ဝၼ်းထီႉ 29/11/2016 ပၢင်တြႃး ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ ၽူႈပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ဝၼ်းထီႉ 30/11/2016 ပဵၼ်ဝၼ်းလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပႃး တြႃးငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸဝ်ႈတူၼ် ၶူးလူင် ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႉၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႇ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႈ၊ မီးပႃးပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ ယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ ၸဝ်ႈဢၼ်ယၢမ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၸွမ်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႉၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်ႈ လႄႈ ပေႃးထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၼတႄၢင်းၵႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ၊ ဝဵင်းမိူင်းပၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈꧦၼႆယဝ်ႉ၊


ဝတ်ႉပရႁိတမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းၼႆႉ တင်ႈယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယၢၼ်ၵႆတင်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မွၵ်ႈ (13) လၵ်း ယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵႂႃႇဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇသေ ယၢမ်းလဵဝ်မီးၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၼႂ်းဝတ်ႉ (5) ပႃး၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ (68) ပႃး၊ ၵပ်ႉပီႇၵျွင်း (18) ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈၵျွင်းတီႈဝတ်ႉၼႆႉ မီး (139) ၵေႃႉသေ  သြႃႇၸဝ်ႈၵုင်ႇမႃႇၸႃႇရ (ၸဝ်ႈသြႃႇၺွင်ႇၶမ်း) ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇတူင်ႉၼိုင်ပႃးလွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.