ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ ႁိမ်းတီႈၵူတ်ႇထတ်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈ-ဢွၵ်ႇ105 လၵ်း ၶိုၼ်းၵဵပ်းဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမႃး

November, ,22, 2016
ယွၼ်ႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၵူတ်ႇထၢတ်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈ-ဢွၵ်ႇ 105 လၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်းၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇသေထုၵ်ႇၺႃးၶႃႈတၢႆဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပလိၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ လႄႈၵူၼ်းမိူင်း 1 ၵေႃႉၼၼ်ႉ November 21 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇၵဵပ်းဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၶဝမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၼလႆႈၶၢဝ်ႇမႃးတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၼင်ႇၼႆ၊

မိူဝ်ႈဝႃ November 20 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဢွင်ႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းၵုၼ်ႇၵႃႉ ၶၢႆၶဝ်ႈ-ဢွၵ်ႇ 105 လၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႈႁူင်းပလိၵ်ႈတီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်ၸွမ်ႁၢၼ်လူင်ပလိၵ်ႈ လၢႆႇၸူဝ်း၊ ၸွမ်ႁၢၼ်ပလိၵ်ႈ ၶိၼ်ႇဢူင်း၊ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ပလိၵ်ႈ ၸေႃႇလိၼ်းဢွင်ႇ၊ လႄႈၵူၼ်းမိူင်း 1 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်လႆႈတိၺွပ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းႁူင်းပလိၵ်ႈမွၵ်ႈ 1 ၶိုင်ႈလၵ်းသေ ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆၼႆ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ၊

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈမိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ်ၸွင်ႇလႆႈၵႂႃႇယွင်ႈႁၢမ်ဢဝ်မႃးၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆပလိၵ်ႈၸိူဝ်းတၢႆၼၼ်ႉမႃးထတ်းတူၺ်းသေလႆႈႁူႉဝႃႈပလိၵ်ႈၸိူဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉမီးၼႃႈႁိူၼ်းမူတ်းယဝ်ႉၼႆၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸူဝ်းတၢၼ်း၊ လၢတ်ႈၼေၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ၊

ၼႂ်းပၢင်လူမ်ႇတိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ KIA (ၶၢင်)၊ TNLA (ပလွင်ႈ)၊ MNDAA (ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼႆလုမ်းၽၢႆႇၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼႆယဝ်ႉ၊ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၸွမ်း 4 ၵေႃႉလႄႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းမိူင်း ဝၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈသမ်ႉ 17 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 9 ၵေႃႉ၊ 

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းပႂ်ႉ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ၊ တၢင်းမူတ်းႁူမ်ႈ 28 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေမီးၵူၼ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈ 1,500 ယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉၼႆလႄႈသင်ဝႃႈၽူႈလႂ်ၵေႃႉလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမၼႆၸိုင်ၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈၸုမ်းၵရုၼႃႇၸွႆႈလိူဝ်ၵူၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႈ(မူဆယ်မြို့ ဂရုဏာလူမှုကူညီရေးအသင်း) မၢႆၵပ်းသၢၼ် 095-230-234 လႄႈ 082-520-43 လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း 
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.