ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဢွၼ်ႇယိင်း သႅၼ်ဝီ ဢႃႇယု 16 ပီ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢႃးထမ်ႇမ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ

October, 4, 2016
ဢွၼ်ႇယိင်းသႅၼ်ဝီ ဢႃႇယု 16 ပီ ၽိတ်းမေႃးၸွမ်းပေႃႈမႄႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႅၼ် ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိပ်းမူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု မွၵ်ႈ 15-16 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၽိတ်းမေႃး ၵၼ်တၢင်းတီႈႁိူၼ်းသေ မၼ်းၼၢင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ပႆလူင်ၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းဢၢၼ်းတေၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းဢူႈလုင်းပီႈၼွင်ႉၶဝ်ၼႆ လႄႈ ၽွင်းပႆမႃးထိုင်ႁူဝ်ၶူဝ်လူင် ၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉမီးပလိၵ်ႈၽူႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃး ႁွင်ႉမၼ်းၼၢင်းၵိုတ်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇမႃးၵေႃႉလဵဝ် ၼႆသေႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းၼၢင်းယဝ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈဢၼ်ၶႂ်ႈၵႂႃႇ၊ ၽွင်းႁွတ်ႈၵႂႃႇထိုင်ပွတ်းတၢင်းၼၼ်ႉ သမ်ႉၶမ်ႈလိုၵ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ ပလိၵ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လိုၵ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူဝ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းဝႆႉၵွၼ်ႇလႄႈၶမ်ႈၼႆႉ ၼႆသေ ႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈၼိုင်ႈ၊ ၽွင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇၶဝ်ႈၽၵ်းတူတၢင်းၼႃႈသေ သမ်ႉၵႂႃႇၶဝ်ႈၽၵ်းတူတၢင်းလင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၼႂ်းႁွင်ႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူယဝ်ႉၸွင်ႇတေႁူႉဝႃႈၼႆ ။

ထိုင်မႃးၵၢင်ၼႂ် သၢမ်မူင်း ပလိၵ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉမႃးသူင်ႇပၼ်ထိုင်ႁိူၼ်း ဢမ်ႇၸမ်ဢမ်ႇၵႆၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ ။

ဝၢႆးသေပေႃႈမႄႈ ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းဢႃႈမူႉလွင်ႈပလိၵ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢႃးထမ်ႇမ​သေလူလၢႆ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းယွၵ်ႇလႅၼ်သေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ လူႉသုမ်း ၼႆယဝ်ႉ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ ပလိၵ်ႈၵေႃႉလူလၢႆဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉသေ တေပၼ်တၢင်းၽိတ်းပိုတ်ႇဢႃႈမူႉၵႂႃႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ  ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ၽၢႆႇႁူင်းပလိၵ်ႈၶဝ် ပၼ်တၢင်းၽိတ်း ပိုတ်ႇဢႃႈမူႉသႂ်ႇ ပလိၵ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽၢႆႇပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ပလိၵ်ႈလူလၢႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁူႉလွင်ႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဢုပ​တေႇ သင်လႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဢုပ​တေႇ ၼႄၶဝ်သေပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ။

ဢူးၸေႃႇလုၼ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်တၢင်း ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈၵႂႃႇသေပွၵ်ႈ ၊ ဢၼ်တိူင်ႇတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတိူင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ ၊ ပလိၵ်ႈၵေႃႉဢၼ်လူလၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်လႆႈတိၺွပ်းဝႆႉယဝ်ႉ ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ဝႃႈမၢႆမီႈ ပၵ်းပိူင်ဢုပ​တေႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် တႃႇတေပိုတ်ႇဢႃႈမူႉ တၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်မၼ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၊ ယူႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ ႁဝ်းၶႃႈ လွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ဢႃးထမ်ႇမ​သေ လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ဢႃႇယု တိုၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တေလႆႈပၼ်တၢင်းၽိတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈႁူႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇႁူင်းပလိၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေပိုတ်ႇဢႃႈမူႉ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းမၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ယူႇ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ်မၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁၼ်တႂ်ႈတႃ ၊ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇဢဝ်လၵ်းထၢၼ်မၼ်းမႃးယိုၼ်ယၼ် လႆႈလႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢွၼ်ႇယိင်းထုၵ်ႇလႅၼ်လူလၢႆၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ပေႃးမႃးတူၺ်းတီႈပဵၼ်တီႈမႃးမၼ်းတေႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉႁဝ်းၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ဢမ်ႇမေႃဢုပ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ် သေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈၾၢင်ႉ ထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်လီလလႄႈလုမ်းလႃးၵၼလီလီ ပေႃးပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃးမၼ်းတေႁူၼ်လင်ၵႂႃႇမူၼ်ႉမေးၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်လုမ်းလႃး ၵၼ်လီလီ’’ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.