ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပႃႇတီႇတႆးသွင်ပႃႇတီႇတေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႂ်းပီ 2017 ႁင်းၽႂ်မၼ်း

November, 10, 2016
ပႃႇတီႇတႆး သွင်ပႃႇတီႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႄႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ (ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်) ၼႂ်းပီ 2017 ႁင်းၽႂ်မၼ်း။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 1/4/2017 ပီၼႃႈၼႆႉ မိူင်ႈႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ (ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း သွင်)ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇတႆး သွင်ပႃႇတီႇမိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်) လႄႈ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP (ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ) တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶေႉၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ (ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်) ၵႂႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ (ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်)ၼႆႉသေ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈမၢႆ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လၢတ်ႈတီႈ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးၼၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21/10/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႃႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶေႉၶႅင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်း 3 ၸေႊဝဵင်းတီႈဢၼ်မီးပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈယူႇသဝ်းၼမ် မုင်ႈမွင်းဝႃႈတေဢွင်ႇပေႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ်တႄႉၵူဝ်ပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးပႃႇတီႇတၢင်ႇဢၼ်တၢင်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆသေၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတႄႉၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇလႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လိူၵ်ႈတႅၼ်းၽွၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉသေ ၸၢႆလဵၵ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တႅၼ်းၽွင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တႃႇတေမူၼ်ႉမေး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ပႃးတင်းၸိုင်ႈမိူင်း လိူဝ်ၼၼ်ဢမ်ႇၵႃးၼႂ်းၸေႊဝဵင်းႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉမေးတီႈလႂ် ၶူဝ်တီႈလႂ်ၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈလႂ် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈတႅၼ်းၽွင်းႁဝ်းၶႃႈသေ ထိုင်တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်လႆႈလီ သင်ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းလႂ်ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇမီးတူဝ်တႅၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇတီႈၸေႊဝဵင်းလႂ် ဝဵင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးမီးသုၼ်ႇလႆႈတဵမ်တီႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈသေ ႁႂ်ႈလႆႈလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇယူႇတီႈ ၼၢင်းဝႃႇၼု ၽူႈမၢႆပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တူၼ်ႈတီး ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး ဝႃႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတေလူင်းၶေႉၶႅင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈယူႇ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၼႂ်းပီၼႃႈၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2/11/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် သေလႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇဝႃႈတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်း 3 ၸေႊဝဵင်းၶွင်ၸိုင်ႈတႆး။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတေသူင်ႇတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၼႆႉသေ ၼၢင်းဝႃႇၼု သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တႃႇတေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပျႃႉသၼႃႇပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းယူႇၼၼ်ႉ သင်ပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း ယူႇၼႂ်းသၽႃးသေ တၢင်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼႆမၼ်းတေလီလိူဝ် ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ (ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း2 ) ၼႆႉယူႇတီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1/4/2017 ပီၼႃႈၼႆႉဢွင်ႈတီႈဢၼ်ပႃႇတီႇတႆး တေလူင်းၶေႉၶႅင်ႇၼၼ်ႉမီးယူႇသၢမ်ၸေႊဝဵင်း လႄႈ တႃႇတႅၼ်းၽွင်း 7 တီႈၼင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၵျေးသီး မီး 3 တီႈၼင်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း 1 တီႈၼင်ႈ လႄႈ တႅၼ်းၽွင်းၸေႊမိူင်း 2 တီႈၼင်ႈ တီႈမိူင်းသူႈၵေႃႈမီး 3 တီႈၼင်ႈ တႅၼ်းၽွင်း ၵူၼ်းမိူင်း 1 တီႈၼင်ႈ လႄႈတႅၼ်းၽွင်းၸေႊမိူင်း 2 တီႈၼင်ႈ လႄႈတီႈၵဵင်းတုင် သမ်ႉမီးတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း 1 တီႈၼင်ႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇတႆးသွင်ဢၼ်သေ တေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇတၢင်း 7 တီႈၼင်ႈ။

ယူႇတီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁိုဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇလူင်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ သေပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈယဝ်ႉတေႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉတေႃႇထိုင် 5/12/2016 ၼႆႉဢွင်ႈတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.