ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵႄႈၵၢင်တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈဢမ်ႇယွမ်း 500 ပၢႆ

November, 30, 2016
ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တမ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတမ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶၢင် KIA ၊ လွႆTNLA ၊ ရၶႅင်ႇ AA ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉMNDAA ၊ ၶဝ်သီႇၸုမ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႁေ လႆႈပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈသေႃႉၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 30/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မႃးယွၼ်းေသႃႉႁူမ်ႈၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးဢမ်ႇယွမ်း 500 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ပွတ်းတွၼ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁႆးသေလႆႈပၢႆႈမႃး၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၽၢႆႇတပ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ပွတ်းတွၼ်ႈ မူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁႆး၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ၸီႉသင်ႇမွၵ်ႇႁႂ်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁေသေလႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မႃးသေႃႉႁူမ်ႈ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး ၵၢၼ်ႇၵျွင်း ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉၼႆႉဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆးလၢႆလၢႆလႄႈ  လႆႈပၢႆႈမႃးလိုဝ်ႈသဝ်းသေႃႉႁူမ်ႈၸွမ်း ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတႆး ၊ၽၢႆႇၵေႃႇမတီႇၵျွင်းၶဝ်ၵေႃႈလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူၺ်းထိုင်ပၼ်ၸဵမ်တီႈယူႇတီႈၼွၼ်းၸၵႂႃႇ၊ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉၵေႃႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းဢမ်ႇပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ  ၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်းလႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼုင်ႈဝႆၽႃႈႁူမ်ႇ ၸၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တပ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းလွႆ TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူဝ်ႁေဢွၵ်ႇပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးပၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈဢမ်ႇယွမ်း 200 ပၢႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၸူးၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈတၢင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉႁႆးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ၵူၼ်းၽၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ။

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတမ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉလႆႈတႄႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/11/2016 မႃးတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇဢမ်ႇပႆႇယဵၼ် ယူႇယူႇၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.