ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်း 758 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ လၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းမိူင်းမေးသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း

November, 3, 2016
သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်း 758 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸွႆႈၵၼ်သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆး ၵႂႃႇၸူးဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ် လႄႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိုဝ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ၸေးဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31/10/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်း 758 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်မီး ၸဝ်ႈတေႃးၼ ဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇၼၼ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၵူၼ်းမိူင်းသေ လူင်းမေးသိူဝ်ႇတၢင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆး ၵႂႃႇၸူး ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ် လႄႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိုဝ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ၸေႊဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်း 758 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလၢႆးၶႃႈ


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမေးသိူဝ်ႇတၢင်းၼႆႉသေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်တီႈ ၸၢႆးလႅင်းႁိူင်း ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ " ၵၢၼ်မေးသိူဝ်ႇသဵၼ်တၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆး ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇၸၢမ် လႄႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိုဝ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ ၸေႊဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်း 758 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ လၢႆးၶႃႈ ဢၼ်မီးၸဝ်ႈတေႃးၼ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၼၼ်ႉသေ ၸွႆႈထႅမ်မႃးလွင်ႈ ၸၢၵ်ႈထႆလႄႈသင် ၸၢၵ်ႈၶုတ်းသၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉဢဝ်ထူဝ်ႈမႃးမွၵ်ႈ 50 လမ်းသေမႃးတေႃႉသူင်ႇ ၵႂႃႇၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ပိူဝ်ႉဢုင် ၵႂႃႇယၢပ်ႇမႃးယၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ 

လွင်ႈမေးသိူဝ်ႇတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ တႅၼ်းၽွင်းၸေႊမိူင်း လၢႆးၶႃႈ ၸၢႆးၵျေႃႇၸေႇယႃႉ လႄႈၸၢႆးထုၼ်းဢွင်ႇ ၵေႃႈလႆႈလူင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း သေ တႃႇတေႁႃငိုၼ်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း ၵႂႃႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးမႃးၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈထႅမထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ

တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်း 758 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ လၢႆးၶႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပဵၼ်ၸဝ်ႈထွႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉ ဝၢႆးသေၸဝ်ႈထွႆႉထုၵ်ႇလၵ်ႉလွပ်ႈယိုဝ်းတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ 08/09/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ တေႃႈလဵဝ် ၸဝ်ႈတေႃးၼ ၸင်ႇလႆႈမႃးသိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸဝ်ႈတေႃးၼ မႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈတေႃးၼ ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈတေႉႁဵတ်းတေႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်မေးသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတေႃးၼ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးမၼ်းၸဝ်ႈသေ မႃးၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ’’ ၼႆယဝ်ႉ
သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၸုမ်း 758 ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ လၢႆးၶႃႈ ၼႆႉဢွၼ်တၢင်းပဵၼ်ၸဝ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတီႈၶွင်ႊသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မိူဝ်ႈပီႊ 2005 ဝၢႆးသေၸဝ်ႈမိူင်းၸိုၼ်ႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈထွႆႉ သိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ဝၢႆးသေၸဝ်ႈထွႆႉထုၵ်ႇၺႃး လၵ်ႉလွပ်ႈယိုဝ်းတၢႆးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတေႃးၼ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးဢွၼ်ႁူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ/ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.