ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင် တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

November, 10, 2016
ယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႅင်း လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉယိုင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်ႊၵျွၵ်းမႄးလႄႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉတၢင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းမႃးႁႃႇယႂ်ႇႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉယိုင်ႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်း မၢင်ပွၵ်ႉမၢင်တီႈ သေဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ မူႇဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃ လႄႈ ပွၵ်ႉ 8 တူင်ႈၼႃး ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၵျွင်းၵၢင်မိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၸွမ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼမ်ႉၼွင်းတၢင်းၼမ်  ၶဝ်ႈၼႃးမၢင်တူင်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢတ်ႇယဝ်ႉသေ တၢၵ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတၢင်းၼမ်ႉလူၵ်ႈၵႂႃႇ ၵေႃႈမီး ဢၼ်ငူင်းၵေႃႈငူင်းၵႂႃႇ တၢင်းၼမ် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ဝႃႈၼႆ ။


ယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉယိုင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ ၶဝ်ႈၼႃးဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇတၢင်းမူတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 ပၢၵ်ႇဢေႇၵ ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ၊ ၽူၼ်တူၵ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင် 10 မူင်းပၢႆၽူၼ်ၸွင်ႇတေႁိူတ်ႇ လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉယိုင်ႈၼွင်း ၶိုၼ်ႈမႃးၶၢၼ်ၽႂ်းသေ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵဵပ်းၶဝ်ႈၶွင်သင် ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်းယွၼ်ႉၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢမ်ႇပႆႇမီးၸုမ်းလႂ် ၽၢႆႇလႂ် မႃးၸွႆႈလိူဝ်သင်၊ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်သေ ယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်လႄႈသင် ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်းၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၸွႆႈလိူဝ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ဢၼ်လႆႈၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သေၵမ်း ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉထူမ်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၸၢင်း သၵ်ႉၵႃႇၸႃႇရ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄႈ လၢတ်ႈၼေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼမ်ႉလႆႈထူမ်ႈတေႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းမႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်ႈထိ 9 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႃႈမိူင်းတေလႅင်းၼၼ်ႉသေ ၾူၼ်ၼႆႉတူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႅင်းၼႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼႆႉ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးႁေ မၼ်းလႆႈထူမ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်း ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈၾူၼ်လႆႈႁိူတ်ႇ ၵႂႃႇသေယဝ်ႉ ၼမ်ႉ ၵေႃႈလႆႈ လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇၽွင်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ 10/11/2016 ၼႆႉတေႉၵေႃႈၼမ်ႉလႆႈလူတ်းယွမ်းမႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ

လွင်ႈလူႉသုမ်းတေႉၵေႃႈမိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းတူင်ႇၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢတ်ႇၶဝ်ႈဝႆႉသေ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈပၢတ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉလူၵ်ႈၵႂႃႇသေ ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢတ်ႇယဝ်ႉ ပႆႇတၼ်းလႆႈပုမ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈသေလူႉသုမ်းၵႂႃႇ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း လႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႆႇႁၼ်မီးၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမႃးၸွႆႈတေႉၵေႃႈတေပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ဢေႃႈလႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇယွၼ်ႉၼမ်ႉလႆႈလူၵ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.