ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်ၸၼ်ဢဝ်သၢႆၶေႃးႁႅင်းၵၢၼ်

November, 15, 2016
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးတိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်​ၸၼ်ဢဝ်သၢႆ​ၶေႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ15/11/2016  ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၽူင်းသၵ်ႇ ရိူၼ်းၵႅဝ်ႉ​ၸေႈဝဵင်းမႄႈၸူဝ်လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈမီးၽေးၵူၼ်းႁၢႆႉၸၼ်ဢဝ်သၢႆၶေႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွင်ႇလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈပဵၼ်​ၽေးႁုၵ်ႉၸၼ်သၢႆၶေႃးၼၼ်ႉတီႈႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမူႇဝၢၼ်ႈၽတ်းထၼႃးသၢႆးၵႅဝ်ႉ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ထူပ်းၺႃးၼၢင်းယိင်းဢိမူး ဢႃႇယု 32 ပီႊ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ မၼ်းၼၢင်းၸုၵ်းပႂ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိတ်ႈတမ်ႇရူတ်ႇယူႇ။

 ဝၢႆးသေၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်တွင်ႈထၢမ်ၼၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉပႆတၢင်းယူႇၼၼ်ႉလႆႈမီးၵူၼ်းႁၢႆႉပဵၼ်ၸၢႆးဢႃႇယုမွၵ်ႈ 25-30 ပီႊ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶႅၼ်ပွတ်းသီၶဵဝ်သႂ်ႇၵူၼ်ၶႃယၢဝ်းသီလမ်ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးႁိမ်းၸမ်သေၸၵ်ႉဢဝ်သၢႆၶေႃးၶမ်းၼမ်ႉၼၵ်းမီးယူႇ 1 ဝၢတ်ႇယဝ်ႉၼႅတ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇဝၢႆးသေလႆႈတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယဝ်ႉလႆႈၸွမ်းတတ်း​ႁႄႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵူႈတီႈတီႈဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ။

ဝႆးၼၼ်ႉယဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်လႆႈၶိုၼ်းၽုၺ်ႇတူၺ်းၵွင်ႈ CCTV ပိူဝ်ႈတႃႇ​တေဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉမႃးပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇလိုၼ်းသုတ်းတႄႉၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၶိုၼ်းတိၺွပ်းတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉဢၼ်ႁုၵ်ႉၸၼ်ဢဝ်သၢႆၶေႃးၼၼ်ႉလႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်လႅင်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.