ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဵင်းမႆႇဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ

November, 18, 2016
ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းႁၢၼ် လႄႈပလိၵ်ႈ ဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17/11/2016 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတူၺ်းထိုင်ႁႅင်းၵၢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼတၢင်းသိုၵ်းႁၢၼတပ်ႉၸုမ်း 333 လႄႈတပ်ႉၸုမ်း 1 ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 5 ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈထူပ်းမႅၼ်ႈဝႃႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းၵၢၼတီႈဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉဝႂ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉ​လႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းၸွမ်းလူၺ်ႈမၵ်းမၼ်ႈဢၼ်လႆႈႁေႉႁၢမ်ႈဝႆႉသေ​တေသူင်ႇတူဝပၼ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ


ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်း 5 ဢွင်ႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ
1.တီႈရူမ်းၶျူၵ်ႉမွၼ်းၼၼ်ႉတူတ်ႇၺႃးႁႅင်းၵၢၼ်မီး 6​ ၵေႃႉ ထူပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင် 1​ၵေႃႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း (ပိုၼ်ႉတီႈသုင်) ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်

2.တီႈၶူင်းၵၢၼ်​ၵေႃႇသၢင်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်မီး154 ၵေႃႉ (ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၼ်ႈ) ထူပ်းဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းတီႈၶေႃႈဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝႆႉ 3 ​ၵေႃႉ ၸၢႆး1​ၵေႃႉ ယိင်း 2 ၵေႃႉ

3.တီႈၵၢတ်ႇရူမ်းၶျူၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၺႃးႁႅင်းၵၢၼ်မီး16​ၵေႃႉ (ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ) ႁဵတ်းၽိတ်းၸွမ်းၼင်ႇတီႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝႆႉ1​ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး

4.တီႈၶူင်းၵၢၼ်ၶေႇႁႃႇၶျုမ်းၶျူၼ်းသၼ်ၽီသိူဝ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၺႃးထူပ်းႁႅင်းၵၢၼ် 30​ၵေႃႉ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်

5.တီႈၵၢတ်ႇၼွင်ႁွႆၼၼ်ႉၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၺႃးမီးႁႅင်းၵၢၼ် 9​ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉပဵၼ်ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းၼၢႆးၸၢင်ႈယူႇၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇၼၼ်ႉ1​ၵေႃႉ လႆႈတီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸွပ်ႇထၢမ်တီႈမႄႈပိင်း ​ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇဝႆႉပႃးထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵွၼ်လႅင်း  ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.