ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ သိုၵ်းႁၢၼ် ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

November, 19, 2016
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႄႈသိုၵ်းႁၢၼ် ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၶႅမ်းတီႈယူႇသဝ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈဢႅပ်ႈတေမီးၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ သႃးမူးရႆး မူၵ်းတူဝ်ယူႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4:30 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ သိုၵ်းႁၢၼ် ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵူၼ်း 150 ၵေႃႉၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈယူႇသဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ၸေႊဝဵင်းႁၢင်လူင်း တင်းမူတ်း 3 ဢွင်ႈတီႈ ႁွင်ႈသဝ်း 200 ႁွင်ႈသဝ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈဝႅၼ် ၸေႊဝဵင်းႁၢင်လူင်း ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈတၢင်းၼမ်။ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉသေ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ပီႇယၽၼ်း ၽတ်ႉတလၽူင်းသိၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပလိၵ်ႈၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ
ၵၢၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ဢွင်ႈတီႈ ယိူင်းမၢႆ တီႈယူႇသဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်သိူဝ်တွၼ်းၾႆး မူႇ 8 လႄႈ မူႇ 12 ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႅၼ် ၸေႊဝဵင်းႁၢင်လူင်း ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တၢင်းမူတ်းမီး 3 တီႈယိူင်းမၢႆၼႂ်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇတေၵူတ်ႇထတ်းသပ်းသေးတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး သေႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈလႄႈၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉၵေႃႈမီးၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းယူႇ 3 ဢွင်ႈတီႈၼင်ႇၼႆ"၊

ဢွင်ႈတီႈ 1. တီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းတႆး 4 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးတင်းသဵင်ႈ၊ ဢွင်ႈတီႈ 2. သမ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူၼ်းတႆးထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် မႃးၼေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပဵၼ်ၸၢႆး 4 ယိင်း 1၊ ဢွင်ႈတီႈ 3. ၵေႃႈတီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူၼ်းတႆး ထႅင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်း ၺႃးမီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉတႄႉတီႉၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းတႆး 5 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸုမ်း သႃးမူးရႆး ၶေးလမ် ပဵၼ်ၸၢႆး 3 လႄႈယိင်း 2 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းဝႆႉ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 4 လမ်းလႄႈ လႆႈတီႉၺွပ်းတူဝ်မႃးတီႈႁူၵ်းပလိၵ်ႈသေ တႅမ်ႈမၢႆပိုၼ်း သုၼ်ႇတူဝ်ဝႆႉလႄႈ သိုပ်ႇသွၵ်ႇႁႃၵူၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈၵႂႃႇထႅင်ႈ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတႄႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်း တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆးၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈၸုမ်းဝႃႈ သႃးမူးရႆး ၶေးလမ် လႄႈ သႃးမူးရႆး ရွၵ်းၵဵင်းမႆႇ မီးၵၢၼ်ပွႆႇၶၢဝ်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆးသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉမီးလွင်ႈဢမ်ႇလွတ်ႈၽေးၼႆသေတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၼႂ်းဢွင်ႈတီႈလႄႈသိုၵ်းႁၢၼၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၸင်ႇလႆႈသူင်ႇႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 150 ၵေႃႉပၢႆ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း သပ်းသေးၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.