ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸၢႆႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈတုပွမ်

November, 2, 2016
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈပွမ် တႃႇငိုၼ်းႁႃႈသႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇပျႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19/10/2016 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႇၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈပွမ် ၵႂႃႇ ႁႃႈသႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇ ပဵၼ်ဝႂ် ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ လၢႆလၢႆတင်းမူတ်း 502 ဝႂ် ဝႃႈၼႆ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းၸိင်ႇၺၼ်ႉ ၸၢႆးသူၺ်ႇ လႄႈ ၼၢင်းလႃႉၵျီႇ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆသေ လႆႈၵႂႃႇယင်ႉလိုဝ်ႈၵိုတ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း (ရွှေနဂါး) သူၺ်ႇၼၵႃး 88 ပွၵ်ႉယၢၼ်ႇဢွင်ႇမေႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ယွၼ်ႉတေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆသေ လႆႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉ လႅၵ်ႈမၢတ်ႈဝႂ်တူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း-လႃႈသဵဝ်ႈ တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆဝႂ်တူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 3 ဝႂ် ပဵၼ်ငိုၼ်းယူႇ 231,000 (သွင်သႅၼ်သၢမ်မိုၼ်ႇၼိုင်ႈႁဵင်ပျႃး) ၶႅပ်းဝႂ် ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ 23 ဝႂ်၊ ဝႂ်ႁဵင်ၼိုင်ႈဝႂ်ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉ ၶၢႆလႅၵ်ႈမၢတ်ႈဝႂ်တူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းၶဝ် သၢမ်ၵေႃႉသေ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉဝႂ်တူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပၼ်ၶဝ်တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ၽွင်းတိုၵ်ႉၼပ်ႉငိုၼ်းတေၸၢႆႇယူႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈၶႅပ်းဝႂ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉ မိုၼ်ႈမိုၼ်ႈ မီးလွင်ႈၶႂ်ႈလၢၵ်ႈလၢႆး မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၸႂ်ဝႆႉလႄႈ မၼ်းၸင်ႇဢဝ်ၵႂႃႇ ၸဵတ်ႈသေးတူၺ်း တီႈယေးငိုၼ်း  KBZ Bank  သေလႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ငိုၼ်းတုပွမ် ဝႃႈၼႆ ။

ၵမ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆဝႂ်တူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ၸင်ႇၵႂႃႇ တိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈသေ ပႃးၵၼ်ၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈတူၺ်း တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း သူၺ်ႇၼၵႃး 88 (ရွှေနဂါး)ဢၼ်ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းယူႇၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ငိုၼ်းတုပွမ် တင်းမူတ်း 520,000 ႁႃႈသႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇပျႃး ဝႂ်ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇလၢႆလၢႆ 502 ဝႂ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မၢႆ () 242/2015 လႄႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈယေးငိုၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်း ပုၵ်ႈမၢႆ 105/106 ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ (ဒုရဲမှူးကျော်သန်း) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ငိုၼ်းတုပွမ်ၼႆႉသေ ၊ ဢၼ်ၸႅတ်ႈမၼ်းလႄႈဢၼ်တုပွမ်မၼ်း ၼႆႉႁၢင်ႈၽၢင်မၼ်း မိူၼ်ၵၼ်ဝႆႉ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇလၢမ်းႁူႉဝႃႈ ဢၼ်လႂ်ၸႅတ်ႈ ဢၼ်လႂ်တုပွမ် ၊ ဢၼ်တေႁူႉငၢႆႈလီတႄႉ ဢဝ်မိုဝ်းႁဝ်းလုပ်ႈတူၺ်းၶႅပ်းဝႂ်ငိုၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉလီလီ ပေႃးမၼ်းၶျေႃးၶျေႃးမိုၼ်ႈမိုၼ်ႈဝႆႉတႄႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းတုပွမ် ၊ ပေႃးမၼ်းၵျၢမ်းၵျၢမ်းၸႃးၸႃးဝႆႉတႄႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းဢၼ်တႄႉမၼ်း ၊ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ်ၵေႃႈ ပွင်ႇလၢတ်ႈပၼ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈ ၊ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးႁဝ်းတေလႅၵ်ႈငိုၼ်း ယႃႇပေၵႂႃႇႁႃလႅၵ်ႈၸွမ်းဢၼ် ၵႃႈၶၼ်မၼ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈၸွပ်ႇထၢမ်တူၺ်းၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းသေ ၸွင်ႇၵွႆႈလႅၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.