ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ လႄႈ တမ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈလႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း

November, 22,2016
ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်KIA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၊သီႇၸုမ်း လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈတိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ ၵူဝ်ေႁ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA၊ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA၊ၶဝ်သီႇၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼသေလႆႈၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉမ​တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းၼမ် လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၶေႇယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3,000 (သၢမ်ႁဵင်) ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။


မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈၵၢတ်ႇလူငၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႈ ႁူမ်ႈပႃးလၢၼ်ႉၶၢႆၵူႈၸိူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ မၢင်ပွၵ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း၊ဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႉ (သႅင်ႇ) ၶၢႆ ၊ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းသေဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ယွၼ်ႉလႆႈငိၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ တေမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈဝႃႈၼႆၸွတ်ႇလူင်ၵႂႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ ၢင်ပွၵ်ႉ ၵူဝ်ႁေဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၊ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈၼၼ်ႉ မွင်သေႃႇႁေႃႇဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းႁတ်းၵႂႃႇမႃး၊ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - မူႇၸေႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈလူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ ႁၢင်ႇမွင်


ၽူႈၵုမ်းၵမ်ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ဢူးၵျေႃႇၵျေႃႇထုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸိသင်ႇ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉလၢၼ်ႉ (သႅင်ႇ) ၶၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်သေၵေႃႉၵေႃႉႁွင်ႉပၢဝ်ႇလွင်ႈဢမ်ႇၸ​ိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် လႆႈၵူဝ်သေ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵူၺ်း လွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတေၸွႆႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ သေသိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။
တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇဢမ်ႇပႆႇယဵၼ်တေႉတေႉ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်တေသူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶေႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႄႈႁူင်းၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵူတ်ႇ ထတ်းမၢၵ်ႇမႆႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇတီႈလၢၼ်ႇ 105 လၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈႁၢင်ႇႁၢႆးသဝ်ႈမွင် ဢမ်ႇမီးလူတ်ႉၵႃးသင်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ 22/11/2016 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈမူႇၸေႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ လႆႈယိုဝ်းၺႃး လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသေ မီးၵူၼ်းတၢႆထင်တီႈၼိုင်ႈၵေႃႉ မိူဝ်ႈၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉၵႃး ၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇပႆႇႁူဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် မႃးယိုဝ်း

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း
ขับเคลื่อนโดย Blogger.