ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢႆႇတူၺ်းထိုင်ၵုမ်းၵမ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇပူတ်းယႃႉဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၸွမ်ပိဝ်တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းဢၼ်ပူၵ်းဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယၢင်း

November, 25, 2016
ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 21 လိူၼ် November ၼၼ်ႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်း KNU တီႈဝၢၼ်ႈၶူၼ်ၶၢႆ (ၶူဝ်းၶေႃ) ၸႄႈဝဵင်း ဝိၼ်းယေး ၸႄႈတွၼ်ႈ တူးပရႃႇယႃႇၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၵႂႃႇယႃႉပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၸွမ်ပိဝ်တုင်း ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸၢဝ်းယၢင်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယၢင်းၼႆလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ၊


သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ်သဵၼ်ႈတၢင်းတပ်ႉၸုမ်း (ၶလယ 31) မီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ (7) ၵေႃႉသေၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉႁဵတ်းၼေၾၢင် ႁၢင်ႈၽူႈၼမ်းတိူင်းသိုၵ်းတေမႃးဝႃႈၼႆသေ ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢမ်ႇမွၵ်ႇၽႂ်သေၵႂႃႇယႃႉပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၸွမ်ပိဝ်တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းဢၼ်မီးယူႇတီႈၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၼၼ်ႉၼႆမေႃသွၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ၊

မေႃသွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ်သဵၼ်ႈတၢင်း (ၶလယ 31) မီးလုၵ်ႈၼွင်ႉမွၵ်ႈ 7 ၵေႃႉယူႇတီႈဝၼ်ႈၶူၼ်ၶၢႆသေဝၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉၽူႈၼမ်းတိူင်းသိုၵ်းၶဝ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼႆလႄႈၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇယႃႉပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၸွမ်ပိဝ်တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၼႆယဝ်ႉ ပဵၼ်ၵွပ်ႈသင်လႄႈၶဝ်ယႃႉပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၼႆတႄႉဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းၼႆယဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်မႃးလၢတ်ႈလႄႈၸင်ႇတေလႆႈႁူႉဝႃႈၼႆ၊ 
  
ၵွပ်ႈၶဝ်ယႃႉပူတ်းပႅတ်ႈၸွမ်ပိဝ်တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈၸုမ်း KNLA ၶဝ်ပၼ်ၵႂၢမ်းၾၢင်ႉထိုင်ၾၢႆႇၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈၾၢႆႇတပ်ႉၵွင်ၶဝ်ယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃးၽွင်းၼႆႉၵေႃႈတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝိၼ်းယေးၼႆႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင်မႃးၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆသေႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-ယၢင်း ၵေႃတူလေၸႄႈဝဵင်းပယႃးတူင်းသူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ၶဝ်သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ၊တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယႃႉပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈတုင်းၸွမ်ပိဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆႉႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ၶဵၼ်တႅမ်ႈဝႆႉလိၵ်ႈၸၢဝ်းယၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉလူႉလႅဝ်ထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ၊ 
         
ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈဝၢၼ်ႈၶူၼ်ၶၢႆၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်း NGO ၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉပၼ်သေလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၢႆးယိင်းၶဝ်ၵေႃႈသွၼ်ပၼ်ၸွမ်းပိူင်လွၵ်းလၢႆးပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း KED ဢၼ်ယူၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် KNU လႄႈလွၵ်းလၢႆးပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈဢဝ်ၶဝ်ႈသွၼ်ပၼ်ပႃးယူႇၼႆယဝ်ႉ၊

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေၵူၼ်းယူႇတီႈၸႄႈဝဵင်းဝိၼ်းယေးၸေႃဢႄ့ၵ​သေႃႉ (စောအဲ့က​ဆော့) လၢတ်ႈဝႃႈ...လွင်ႈၼႆႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းႁဝ်းၶိုတ်းၶဝ်၊ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဝႆႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းႁဝ်းပဵင်းၶဝ်၊ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၸၢဝ်းယၢင်းႁဝ်းၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၼႆႉပေႃးဢမ်ႇလႆႈပူၵ်းတင်ႈတုင်းၸွမ်ပိဝ်ယၢင်းၼႆ သမ်ႉတေလႆႈၵႂႃႇဢဝ်တုင်းၸွမ်ပိဝ်ၽႂ်မႃးပူၵ်းတင်ႈၼႆသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတုင်းၸွမ်ပိဝ်ၶဝ် ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၶိူဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈၶဝ်ႁဵတ်းသေ တုင်းၸွမ်ပိဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်လႄႈၸင်ႇဝႃႈၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉၸေႃဢႄႉၵ​သေႃႉ (စောအဲ့ကဆော့) ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈမႃးထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ၊
       
တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU ၼႆႉၵေႃႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်းၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ၼႂ်းၶေႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA ၵေႃႈတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈတၢင်းသွင်ၽၢႆႇတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇပၵ်းပိူင် NCA ၼႆယဝ်ႉ၊ ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈၼႂ်းတွၼ်ႈထီႉ (2) တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈတေလႆႈတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်တွၼ်ႈအပိုင်း(ဇ)ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉတေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈယႃႉလူႉလႅဝ်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉတေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁေႉႁၢမ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်းမေႃသွၼ်ၶဝ်လႄႈသင်၊လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လႄႈသင်မီးဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ၊

သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉယင်းတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈတေဢမ်ႇလႆႈသုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်းၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၽႃႇသႃႇ၊လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်၊ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ၵၼ်လူႉလႅဝ်၊ၽၢႆႇၼႃႈၵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉၽၢႆႇလင်ၵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉတိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼႆၵေႃႈတႅမ်ႈၼေဝႆႉယူႇယဝ်ႉ၊ၸႄႈတွၼ်ႈတူးပလႃႇၼႆႉဝၢႆးလင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတၢင်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA ယဝ်ႉ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ လိၵ်ႈလၢႆးၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈလိၵ်ႈလၢႆးၽၢႆႇယၢင်းၵေႃႈဢဝ်ၶဝ်ႈသွၼ်တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸွမ်းၵၼ်သေၸွမ်ပိဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၵေႃႈပၼ်ဢဝ်ပူၵ်းတင်ႈဝႆႉၼႆယဝ်ႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၵုမ်းထိင်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ယႃႉပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈတုင်းၸွမ်ပိဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၼႆႉသေ ၸႄႈဝဵင်းဝိၼ်းယေးၼႆႉပဵၼ်ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယႃႉပူတ်းပႅတ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆယဝ်ႉ

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.