ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်း ၶျေႃႉယွမ်းပၼ် ၵႃႈလူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃးတီႈ လၢၼ်ႇၵိတ်ႉ ဢူးထုၼ်းဢွင်ႇ

November, 5, 2016
ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶျေႃႉယွမ်းပၼ်ၵႃႈလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၶၢမ်ႈၽၢၼ်ႇ ၵႂႃႇမႃးတီႈလၢၼ်ႇ(ၵိတ်ႉ)ဢူႈထုၼ်းဢွင်ႇ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၽူင်း - ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ယိပ်းပၢႆႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸႅၵ်ႉမုၸုၼ်ႇ(စက်မှုဇုန်လမ်း) တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတီႈလၢၼ်ႇ (ၵိတ်ႉ) ဢူးထုၼ်းဢွင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶျေႃႉယွမ်းပၼ်  ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ၵႃႈလူတ်ႉ ဢၼ်ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇမႃး တီႈလၢၼ်ႇ(ၵိတ်ႉ) ဢူးထုၼ်းဢွင်ႇ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၽူင်း ယွၼ်းႁႂ်ႈၶျေႃႉယွမ်းပၼ် ၵႃႈလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇ 6 ၶေႃႈ ၼႂ်းႁူၵ်းၶေႃႈၼၼ်ႉ
1.      တေဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းၵႃႈလူတ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ၵႂႃႇမႃး၊
2.      တေဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းၵႃႈ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉ/သူင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း၊
3.      တေဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းၵႃႈလူတ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ၶၢမ်ႈၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ၊
4.      လူတ်ႉၶိူင်ႈၼိုင်ႈလမ်းလႂ် ႁႂ်ႈၵဵပ်းပၼ် လမ်းလႂ် 5 ဝၢတ်ႇငိုၼ်းထႆးၵူၺ်း
5.      လူတ်ႉၵႃးဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈၵဵပ်းပၼ်ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် 20 ဝၢတ်ႇ ငိုၼ်းထႆး ၊
6.      လူတ်ႉၵႃးယႂ်ႇ ႁႂ်ႈၵဵပ်းပၼ် ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် 40 ဝၢတ်ႇ ငိုၼ်းထႆး ။ တၢင်းမူတ်း တုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇ ႁူၵ်းၶေႃႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
Photo Tachileik News


ขับเคลื่อนโดย Blogger.