ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်တေၽုၺ်ႇ ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး

November, 23, 2016
သင်ႇၶႃၸဝ်ႈႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်တေၽုၺ်ႇၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးတီႈၵဵင်းမႆႇ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၶၢတ်ႇငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းတႃႇၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်း 

ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈမႃးသေတႃႉၵေႃႈပေႃးတေမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းလွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆၸိုင်ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်တီႈယူပ်ႇယွမ်းယူႇၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈၸင်ႇလႆႈမီးသင်ႇၶႃႇၶဝ်ၸဝ်ႈလႄႈသင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း လႆႈၸႂ်ၵၼ် သၢၼ်မိုဝ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် တေၵေႃႇတင်ႈ ပဵၼ်မႃး ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ

ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထိ 27/11/2016 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉတေထိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃမႃႇတီႇ ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉၵေႃႈ တေမီးၵၢၼ်သပ်းၸႅင်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပဵၼ်မႃး လႄႈၶေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး လႄႈတႃႇတေမီးသုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၶႃႈဢေႃႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈတေမီးၵၢၼ်ႁၼ်းတၢၼ်း တၢင်းလူႇ ၵၢပ်ႈသွမ်းတမ်ႈတီႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈသေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးပၼ် ဝီႉယဵၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽူးမိၽူလ်းဢၻုလ်းယၻဵတ်ႇ ဢၼ်ၼွၼ်းၽႄး ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/10/2016  ၼၼ်ႉၸွမ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၵေႃႈတေမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉလိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃးတေမီးပႃးၵၢၼ်ၼေၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းၵႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈလႄႈတေမီးပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈလၢႆလၢႆမူႇ လၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးၸၵႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸွမ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈဢွင်ႈတီႈတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႉ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ပွႆးဝၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ယိင်းမူၺ်ၽူးလၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼင်ႇၼႆဢေႃႈ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယွၼ်းသပ်းလႅင်းၼေတီႈမႃးၶွင်ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်းၶႃႈတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းဢိၼ်ႉၼိုင်ႈၼႆၶႃႈဢေႃး ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႇၶိုတ်းပၢၼ်မႃးၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းမႃးတူၺ်းၼႂ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆၸိုင် ယင်းတိုၵ်ႉတူၵ်းတႅမ်ႇလႄႈ ပႆႇၶိုတ်းတၼ်း ၵမ်ႇၽႃႇလႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇထုင်းၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉဝႃႈ ပၺ်ႇၺႃႇႁိူဝ်ႈႁိူင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႂ်လႆႈႁပ်ႉႁဵၼ်းပၺ်ႇၺႃႇၸၼ်ႉသုင် ၵေႃႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၼ်ႉတေမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႆၶႃႈသေ ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၵုင်ႇၵုၼ်းမုၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသြႃႇၸဝ်ႈ သူမ်ပုၼ်း ဢရိယထၢတ်ႈ လႄႈၸဝ်ႈသြႃႇသူမ်ပုၼ်း ဢူႉထႃး ၶဝ်ၸဝ်ႈသေ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထိ 27 ၼူဝ်းဝဵမ်းပိူဝ်ႇ 2016 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉတေထိုင်ၼႆႉ တေမီးပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉၵေႃႈတေမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇပႃးပီႈၼွင်ႉထႆးၵမ်ႈၽွင်ႈတေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၢင်းၼမ် ၼႆၶႃႈၢဢေႃႈ။

လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉသေ ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ တီႈၸမ်တီႈၵႆမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းတၢင်းလီၵူႉသူလ်ႇၸွမ်းၵၼ် သေဢမ်ႇၵႃးမႃးထွမ်ႇငိၼ်းပႃးလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်မႃး လႄႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ၵွင်တိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်းၶႃႈၸွမ်းၵၼ်ၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.