ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပလိၵ်ႈလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တၢင်းၼမ်

November, 6, 2016
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ် တၢင်းမူတ်းတေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ 506 သႅၼ်ပျႃး(ႁႃႈပၢၵ်ႇႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃး) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈမွၵ်ႈႁူၵ်းမူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း 27 လွႆလႅမ် လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တၢင်းၼမ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼမ်ႉၸၢင် လႄႈ ၶူဝ်လမ် ။

တိၺွပ်းလႆႈယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 1,144 ၵီးလူဝ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းယူႇ 220 သႅၼ်ပျႃး(သွင်ပၢၵ်ႇသၢဝ်းသႅၼ်ပျႃး) လႄႈ ယႃႈမ  22,00 မဵတ်ႉ(သွင်ႁဵင်သွင်ပၢၵ်ႇမဵတ်ႉ)ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်းမူတ်းတေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ 506 သႅၼ်ပျႃး (ႁႃႈပၢၵ်ႇႁူၵ်းသႅၼ်ပျႃး) ဝႃႈၼႆ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃးတိၺွပ်းလႆႈပႃးၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသွင်ၵေႃႉ  ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးမိၼ်ႉထေး လႄႈ ၸၢႆးမၢတ်ႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉ ဢဝ်ယႃႈမ တၢင်ႇသႂ်ႇၵူၼ်ႈလူတ်ႉၵႃး ၶႃသေ လုၵ်ႉတၢင်းၶူဝ်လမ် မႃး တေဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇၼမ်ႉၸၢင် သေ လႆႈထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပႂ်ႉၸႅတ်ႈထတ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်  ၼမ်ႉၸၢင်လႄႈၶူဝ်လမ်  ၼၼ်ႉသေ တိၺွပ်းၵုမ်းၶင်သူင်ႇတူဝ် ၶႃသွင်ၵေႃႉၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၼမ်ႉၸၢင် ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် တေပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ပုၵ်ႈမၢႆ မယ () 25/2016 လႄႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပုၵ်ႈမၢႆ 15/19 (က) 21 ၵႂႃႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.