ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းတႆး ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းၽိတ်းမေႃးတင်းမေး ၶႃႈႁႅမ်ပေႃႈမေးတင်းမေးတၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ

November, 23, 2016
ယွၼ်ႉၵိၼ်လဝ်ႈသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်းၼၢင်းမေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃႉႁႅမ်ၼၢင်းမေးလႄႈ ပေႃႈမေးမႃးႁေႉႁၢမ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးလုၵ်ႈၶူၺ် ဢဝ်မိတ်ႈၽၼ်းတၢႆတင်းလုၵ်ႈတင်းပေႃႈ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/11/2016  ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ မႄႈလိမ်း ၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ တီႈႁိမ်းမူႇဝၢၼ်ႈဝင်းတိၼ် မူႇ 9 ဢိူင်ႇမိူင်ၵႅဝ်ႉ ၸေႊဝဵင်းမႄႈလိမ်း ၸေႊတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၼႆသေၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသပ်းသေးၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈမႃးထိုင် ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းယိင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁၢင်ႈၽၢင်တူဝ်တၢႆ မိူၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၶွင်ၶႅငပေႃႉထုပ်ႉတီႈႁူဝ် လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၼွၼ်းတၢႆယူႇထႅင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁၢင်ႈၽၢင်တူဝ်တၢႆ မိူၼ်ထုၵ်ႇၺႃးမိတ်ႈၽၼ်းတီႈၼႃႈ လႄႈႁူဝ်မႃႇ


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈဝႃႈၼၢင်းယူင်ႇ ဢႃႇယု 34 ပီ လႄႈ လုင်ၼႃႇလိင်ႇ ဢႃႇယု 69 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းတႆးတင်းသွင်လႄႈတီႈယူႇ တၼ်းသဝ်းၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇ ပဵင်းလူင် ၸေႊဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸေႊတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈၵူၼ်းၵေႃႉၶႃႈႁႅမ် ၼၢင်းၼူင်ႇ လႄႈ လုင်းၼႃႇလိင်ႇ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈတၢႆၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးတေႃး ဢႃႉယု 42 ပီ ယူႇသဝ်းတီႈ မၢႆႁိူၼ်း 135 မူႇ 3 ဢိူင်ႇထမ်ႈလွတ်ႈ ၸေႊဝဵင်းပၢင်ပၢၵ်ႇၽႃႈ ၸေႊတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး ၸၢႆးတေႃးၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူဝ်ၼၢင်းယူင်ႇ သေၶႃႈႁႅမ်ၼၢင်းယူင်ႇလႄႈ လုင်းၼႃႇလိင်ႇ ပေႃႈၼၢင်းယူင်ႇတၢႆယဝ်ႉ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇၼၶႃႈယဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸၢႆးတေႃးလႆႈၶႃႈႁႅမ် ၼၢင်းယူင်ႇလႄႈလုင်းၼႃႇလိင်ႇၶဝ်သွင်ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈတၢႆၼၼ်ႉ သေ လၢၼ်သၢဝ်ၼၢင်းယူင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉၸၢႆးတေႃးလႆႈမႃးယူႇသဝ်းတီႈႁိူၼ်းလုင်းၼႃႇလိင်ႇသေ မိူဝ်ႈတွၼ်ႈၸဝ်ႉၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၸၢႆးတေႃးလႄႈၼၢင်းယူင်ႇလႆႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်လႄႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈတေပႅတ်ႈၵၼ်သေ ၸၢႆးတေႃးၸင်ႇလႆႈၵဵပ်းၶူဝ်းလဵင်းယဝ်ႉဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၸၢႆးတေႃးလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးတီႈ ႁိူၼ်းတႃႇတေမႃးယွၼ်းၶိုၼ်းလီၵၼ်တင်းၼၢင်ႇယူင်ႇမိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉသမ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းၼၢင်းယူင်ႇတိုၵ်ႉတေၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်တေၵႂႃႇပွႆးၵူပ်ႉပၢင်ၶႅၵ်ႇပီႈၼွင်ႉႁေ တင်းသွင်ၵေႃႈလႆႈထဵင်ၵၼ် ထိုင်တီႈၸၢႆးတေႃးလႆႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၼၢင်းယူင်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉလုင်းၼႃႇလိင်ႇပေႃႈၶွင်ၼၢင်းယူင်ႇၵေႃႈမႃးႁေႉႁၢမ်ႈလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢႆးတေႃး ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေဢဝ်မိတ်ႈၽၼ်းသႂ်ႇၼႃလႄႈႁူဝ်မႃႇလုင်းၼႃႇလိင်ႇလူမ်ႉတၢႆၼၢင်းယူင်ႇႁၼ်သေၼႅတ်ႈႁိပ်ႈ လႅၼ်ပၢႆႈ ၸၢႆးတေႃးၵေႃႈၸင်ႇလႅၼ်ႈမႃးၶိုတ်းသေဢဝ်ၶွၼ်ႉထုပ်ႉပေႃႉသႂ်ႇတီႈၶေႃးၼၢင်းယူင်ႇတၢႆထင်တီႈ ယဝ်ႉ ၸၢႆးတေႃး ၵေႃႈလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

တေႃႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းဝၼ်းထိ 22/11/2016 မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈၸၢႆးတေႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မႄႈၾႅၵ်ႇ-ၵဵင်းမႆႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၸၢႆးတေႃးတိုၵ်ႉၼင်ႈၵႃးတေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈတီႉၺွပ်းမၼ်းၸၢႆးသေဢဝ်မႃးၸႅတ်ႈထၢမ်လႄႈမၼ်းၸၢႆးတွပ်ႇဝႃႈမိူဝ်ႈၶမ်ႈၼၼ်ႉလႆႈၵိၼ်လဝ်ႈ သေ မိူဝ်းယွၼ်းၶိုၼ်းလီၵၼ်ၶိုၼ်းတီႈၼၢင်းယူင်ႇၵူၺ်းၵႃႈၼၢင်းယူင်ႇသမ်ႉဢမ်ႇၽွမ်ႉသေၸင်ႇလႆႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁၢမ်ႈသီးၸႂ်တေႃးသ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈလႆႈၸင်ႇလႆႈၶႃႈႁႅမ်ၼၢင်းယူင်ႇတင်းပေႃႈၼၢင်းယူင်ႇ တၢႆၼႆၶႃႈ ယဝ်ႉ

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.