ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင်ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတၢင်းၼမ်

November, 7, 2016
ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင်ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေႇမႆႈၶၢဝ်းယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈတေႃႇထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတၢင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6.25 မိၼိတ်ႉ  ၼၼ်ႉ ၾႆးလႆႈမႆႈၵၢတ်ႇလူင်ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွင်းႁွင်ႇ မႆႈထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 10.00 မူင်းၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၾႆးလႆႈမႆႈၼၼ်ႉတေႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈၾႆးမႆႈလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ၾႆးလႆႈတေႇၸႃႉမႆႈၸွမ်းထႅဝ်ဢၼ်ၶၢႆ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈၶဝ်သွႆးၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသေ လႆႈမႆႈလၢမ်းၵႂႃႇထိုင် ၸွမ်းၸိူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉတၢင်းမူတ်းဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင်ဝႃႈၼႆ၊၊

ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းၶၢင်ႈၵၢတ်ႇ လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၾႆး ၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄ ၾႆးယူႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉၾႆးၼၼ်ႉလႆႈလုၵ်ႉလၢမ်းမႆႈႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၵႅတ်ႇၶေဢမ်ႇလႆႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလႆႈမႆႈလုၵ်ႉလမ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈလုသုမ်းတၢင်းၼမ်  ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 10.00 ၾႆးၸွင်ႇတေ ယဵၼ်မွတ်ႇၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၾႆးမၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ်တေႇၸႃႉမႆႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉလီလီ ဝႃႈမၼ်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉ သငလႄႈမႆႈ ၊ ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇတႄႉတေပဵၼ်ယွၼ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇထႅဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈတႆႈတဵၼ်းဝႆႉသေလိုမ်းမွတ်ႇ လႄႈ ၾႆးၸွင်ႇလႆႈမႆႈႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၊ တေဝႃႈယွၼ်ႉ သၢႆၾႆးၾႃႉ သွတ်ႉႁူဝ်ႈၶၢတ်ႇၵေႃႈ ထႅဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးသၢႆၾႆးသင် ဝႃႈၼႆ ။

ႁွင်ႈလွၵ်းၶၢႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉတၢင်းမူတ်း မီးယူႇ 648 ႁွင်ႈ၊ဢၼ်ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇသမ်ႉ မီးယူႇ 545 ႁွင်ႈ တၢင်းမူတ်းဢၼ်လႆႈလုသုမ်းၵႂႃႇတေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇသႅၼ်ပွင်း 2,000 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉသေ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢူးဢွင်ႇမဵဝ်း လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵၢတ်ႇလူင်ၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ၵဵၼ်ၵၢတ်ႇဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ယူႇတီႈၽၢႆႁူင်းပလိၵ်ႈၼမ်ႉလၼ်ႈ သေတေသိုပ်ႇႁႃ သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်မၼ်း ဝႃႈၽႆးႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈမႆႈ၊ မႆႈလၢၼ်ႉလႂ်ဢွၼ်တၢင်း၊ သင်ႁူႉ တႅတ်ႈၼႅတ်ႈ လီယဝ်ႉတႄႉ တေပိုတ်ႇဢႃႈမု ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ ပုၵ်ႈမၢႆ 285  ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈ သေတေပၼ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၵႂႃႇယူႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.