ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈသုၶမ်း တေၵျွႃႉမႃးႁေႃးတြႃးတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

November, 9, 2016
ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်ငဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼပၢင်တြႃးၼႆႉသေ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းမႃးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းတူၼ်ႈငိုၼ်းပ​တေႇသႃႇ လႄႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇသေ ထွမ်ႇငိၼ်းထမ်ႇမ​တေႇသၼႃႇတြႃးတေႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ၸဝ်ႈပွင်သႃႇသၼႃႇမိူင်းသၼ်လွႆ ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13/11/2016 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉတေထိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ သေတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ လႄႈပၢင်ထွမ်ႇထမ်းတြႃး တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ၸဝ်ႈသုၶမိၼ်ႇတ ဢွင်ႈတီႈ ဝတ်ႉမႂ်ႇ သုၼ်သိုၵ်ႇသႃပတိပတ်ႉထမ်းသႃထုပရတိတ်ႉ သွႆး44/1 မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ လႄႈ ထွမ်ႇငိၼ်းထမ်ႇမ​တေႇသၼႃႇတြႃးတေႃႇၶမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးလတ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ
တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉတႆး တၢင်းမိူင်းၵွၵ်ႇၶႃႈၼေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈတေၵျွႃႉမႃးတၢင်းမိူင်း ၵွၵ်ႇသေသမ်ႉမႅၼ်ႈၵၼ်တၢင်းပွႆးၵႃႈထိၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈသေ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၽိတ်ႈပၢင်းၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈ မႃးမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇႁဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 13 တေထိုင်ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈတေႉတေ ၵျွႃႉမႃးထိုင် တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 10 ၼႆႉသေႁဝ်းၶႃႈၼႂ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇတေၵႂႃႇပႂ်ႉ ႁပ်ႉၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် သူႇဝၼ်းၼၽုမ်း ႁပ်ႉမႃးတီႈပၢင်လိုဝ်ႈသဝ်း ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈသေ ပေႃး ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထိ 13 ၼၼ်ႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇၽိတ်းပၢင်းၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈမႃးမႅတ်ႉတႃႇတြႃးတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ

ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ တီႈၸမ်တီၵႆႁႂ်ႈလႆႈမႃးႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း ၵၼ်လႄႈမႃးထွမ်ႇငိၼ်းသဵင် ထမ်းတြႃး ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵၼ်ၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ ။

ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈသုၶမိၼ်ႇတ ၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် ၾၢႆႇပိုၼ်ၽေၿုတ်ႉထ ၵႂၢမ်းသွၼ်ၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈတူင်ႉၼိုင်ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်မႃးၼႂ်းၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၶႃႈမိူၼ်ၼင်ႇ ၾွၼ်ႉၸေႃႇၵီႇ ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၼၶႃႈ ဢေႃႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈမႃးႁေႃးထမ်းတြႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇမိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2016 ပူၼ်ႉမႃးယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼယႂ်ႇသေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၼႆၶႃႈဢေႃႈ


ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 ၼၼ်ႉၸတ်းထႅဝ်ပႂ်ႉႁပ်ႉပၢင်းၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇသေ သိုပ်ႇလဵပ်ႈတူၼ်ႈၶူဝ်းလူႇ  ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:00 ၼၼ်ႉၸုမ်းဝေယႃႇဝိၸ့်ၸ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈသေ သိုပ်ႇၸႃႇၵလဵင်ႉလူၶဝ်ႈဝၼ်းပီႈၼွင်ႉသတ်ႉထႃႇတင်းလၢႆယဝ်ႉ လူႇတၢၼ်းႁပ်ႉသိလ် ထွမ်ႇငိၼ်းလိၼ်းထမ်းတြႃးသေ ယၢတ်ႇၼမ်ႇၶႂၢမ်ႈတဝ်ႈၸႅၵ်ႇၽႄႈၵုသူဝ်ႇ တေပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.