ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်း ILO တေႁဵတ်းသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းတႃႇပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY တီႈလၢႆးၶႃႈ

November, 19, 2016
ဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ထမ်ႇမသႃႇမိ ၶမ်းမၢႆ လူႇတၢၼ်းဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၽၢႆႇလင်ႁူင်းထမ်းၶမ်းသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ILO  သမ်ႉတေလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY တီႈလၢႆးၶႃႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/11/2016 ၼႆႉယူႇတီႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ထမ်ႇမသႃႇမိ ၶမ်းမၢႆ လႆႈလူႇတၢၼ်းတီႈလိၼ် ၽၢႆႇလင်ႁူင်းထမ်းၶမ်း သေမုၵ်ႉၸုမ်း ILO (international labour organization) သမ်ႉလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း 61,000,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသိပ်းဢဵတ်းလၢၼ်ႉပျႃး) တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
 ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈၼႆႉ ၼွၵ်ႈသေတေပဵၼ်တႃႇပဵၼ်ႁွင်ႈႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇယဝ်ႉ ယင်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈတႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းလၢႆးၶႃႈႁႂ်ႈလႆႈမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းၵၼ်ဝႃႈၼႆ၊


ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈၼႆႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ  1. ႁွင်ႈႁဵၼ်း 2. ႁူင်းသဝ်း (ႁွင်ႈၼွၼ်း) 3. ႁွင်ႈမိုဝ်ႉ 4. ႁွင်ႈထၢင်(ႁွင်ႈသူမ်ႈ) ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈတေမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းယူႇတီႈ 61,000,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသိပ်းဢဵတ်းလၢၼ်ႉပျႃး) သေမေႃမိုဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လုင်းၸၢႆးသၢင်ႇလိုၼ်း တေႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁူင်းသဝ်းႁိုဝ်ႁွင်ႈၼွၼ်းတႄႉ ပဵၼ်လုင်းၼၼ်ႇတႃႇထုၼ်းဢွင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇႁွင်ႈမိုဝ်ႉ တင်းႁွင်ႈထၢင်သူမ်ႈတႄႉပဵၼ် လုင်းၽေႃးၵ ၸႅၵ်ႇၽေၵၼ်သေ တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႇသၢင်ႈမွၵ်ႈ 6 လိူၼ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ၊


ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY ၼႆႉပူင်သွၼ်ႁူၵ်းလိူၼ်လႂ်ၼိုင်ႈၸုပ်ႈ သေမိူဝ်ႈလဵဝ်ပူင်သွၼ်ဝႆႉယူႇ ၸုပ်ႈသီႇသေ ဢိင်ၼိူဝ်ဢွင်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႄႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr.ထမ်ႇမသႃႇမိ ၶမ်းမၢႆ လႆႈႁူႉႁၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈလူႇတၢၼ်းတီႈလိၼ် သေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ILO ၶဝ်သမ်ႉၵွင်ႉသၢၼ်မႃးတၢင်းၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်သေ လႆႈမႃးလူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.