ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင်

November, 24, 2016
တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၶၢင် KIA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင် ႁိုင်ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈတပ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း  ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၽႃၵၢၼ်ႉလႄႈ ၵႃမိူင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မူႇဝၢၼ်ႈ ၵေႃးလူယၢၼ် (ဂေါ့လူယန်ကျေးရွာ) လႄႈ မူႇဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်ၼွင်ႉ (တံတားညီနောင်ကျေးရွာ) ၸေႈဝဵင်း ၽႃၵၢၼ်ႉ ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ ။

ၵႅမ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် KIA တၢၼ်သၢၼ်း (တန်ဆန်း)တပ်ႉမၢႆ 6 လၢတ်ႈဝႃႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉလႆႈပဵၼ်ယွၼ်ႉတၢင်းသွင် ၽၢႆႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႃးႁူပ်ႉၵၼ်သေ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းသွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းမိူၼ်ၵၼလွင်ႈလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇ ပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်၊ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမွင်း သဵင်ၵွင်ႈၸွင်ႇတေယဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်သွင်ၽၢႆႇလႆႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယၢင်းလႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတဵင်းၼၼ်ႉလႆႈသင်ႇပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/11 /2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မူင်း 45 မဵတ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ 

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22/11/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉမ​တေႃႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈပဵင်း ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ လွင်ႈလူႉသုမ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်၊ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/11/2016 မႃးၼၼ်ႉသေ တင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်ၵၼ်မႃးတီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇ 105 လၵ်း လႄႈလၢႆဢွင်ႈတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 30 ၵေႃႉပၢႆၼႆယဝ်ႉ။


ဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.