ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵေႈၵၢင် တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၽိတ်းၵူၺ်းၼႆ ၽၢႆႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း JMC လၢတ်ႈ

November, 18, 2016
ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵွပ်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၵၼ်ၵူၺ်းၼႆ ၽၢႆႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း JMC လၢတ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ် October 2016 ၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉသေ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ သေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတီႉၺွပ်း ဢဝ်ၵူၼ်းသူႇၵိၼ်သမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵႅဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵၢဝ်ႇၼေးသႂ်ႇတၢင်းၽိတ်းဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်ႉပိုၼ်ႉတီႈပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသွင်ၽၢႆႇဢမ်ႇပွင်ႇလႅင်း ၶဝ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်ၽိတ်းသေ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။

တွၼ်ႈတႃႇတေၵေႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း လႄႈပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ JMC သေလႆႈဢွၵ်ႇမႃးၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၶဝ်လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းသေ လႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း JMC လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်တၢင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်ယူႇၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၺ်းၼႆ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၽၢႆႇၸႅတ်ႈထတ်းလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း JMC ဢူးသလၢႆးယေႃးဢွင်ႇ { ဦးဆလိုင်းယောအောင် } လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ  ပဵၼ်ယွၼ်ႉၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၵၼ်ၵူၺ်း၊ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵွပ်ႈၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆသူႇယႃႈၵိၼ်သမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် ႁၢင်ႈႁၢႆႉဝႆႉတႄႉတႄႉ ၊ ၵူၼ်းသူႇၵိၼ်သမ်းမၼ်းၵေႃႈႁၢင်ႈႁၢႆႉၼမ်မႃးတေႉတေႉ၊ ယွၼ်ႉၼႆတၢင်းသွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်သေပဵၼ်ၵၢၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၵၼ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  ယူႇတီႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁႂ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ယႃမဝ်းၵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇလႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။

မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇတီႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူၼ်ၵၼ် သေလႄႈ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၵၼ် ၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၽၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႆသေ၊
ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉလႄႈ၊
တၢင်းသွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈမီးၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၼိူဝ်ၵၼ် ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈၽၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်
ၽၢႆႇတၢင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈသင်  တၢင်းသွင်ၽၢႆႇလူဝ်ႇလႆႈပွင်ႇလႅင်း ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် ၸွႆႈၵၼ်ၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်း ပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ၊ ဝၢႆးသေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈလႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသပ်းလႅင်းၼႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း NCA လႄႈ
ပေႃႇလသီႇ ၶွင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉ ၽေးလူင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ
လႆႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းလူင်းသပ်းလႅင်းၼႄပၼ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႃးယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ၶေႃႈမုၼ်း BBC Burma 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.