ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်ႇမတေႃႇ တိၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA 5 ၵေႃႉ ၸီႉၼေးဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း 17/1

November, 17, 2016
ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ​တေႃႇတိၺွပ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA 5ၵေႃႉ ၸီႉၼေးဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ် မၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်း 17/1 သေသူင်ႇတူဝ်ပၼ်ႁူင်းပလိၵ်ႈၶဝ်ၸႅတ်ႈထၢမ်ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/10/2016 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ တိၺွပ်ၵူၼ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA 1 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ လူၺ်ႈတူဝ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶိူင်ႈမိုဝ်းၸပ်းတူဝ်လႄႈၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်း ။


မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4/11/2016 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တိၺွပ်းထႅင်ႈ  4 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၶဝ်ႁႃႈၵေႃႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိူင်ႈမိုဝ်းတိတ်းတူဝ်သင်ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်း မိူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ထၢင်ႇထိမ်တိၺွပ်းဝႆႉသေ သူင်တူဝ်ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၽၢႆႇၸႅတ်ႈထတ်း လႄႈ သႂ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵၢဝ်ႇၼေး ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇမၢႆမီတြႃး (မတရားအဖွဲ့ ) ၵၢဝ်ႇၼေးသႂ်ႇတၢင်း ၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ပုၵ်ႈမၢႆ 17/1 ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ႁႃၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ပူၼ်ႉပႅၼမၢႆမီးတြႃးဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးပူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တိၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇသင်မိူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်းၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈလႄႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉယူႇဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းလႄႈပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိူင်ႈမိုဝ်းၸပ်းတူဝ်ၸိုင် ထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း မိူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်လႆႈယူႇၼႆၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ယူႇၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇလီႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶူဝ်လမ် သေ တေမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉ  ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28/1/2012 တမ်ႈတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းဢၼဢမ်ႇပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ  NCA ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ၼႂ်ဝူင်ႈဝၢင်ႈမႃးၼႆႉမီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပႂ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်လူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼွင်လႄႈမိူင်းသူႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းသူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ။
ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝဵင်းမိူင်းသူႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ် ဢၼ်မႃးပႂ် ၸႅတ်ႈထၢမ် လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင်လႄႈမိူင်းသူႈ ၼႆႉၼမ်မႃး တႄႉတႄႉၸႅတ်ႈထၢမ်ယွၼ်းတူၺ်းမၢႆၽၢင်ၵပ်းတူဝ်(မၢတ်ႇပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၸၵႂႃႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ဢမ်ႇ ထၢင်ႇဢမ်ႇထိူမ်သေ ၶဝ်ၸႅတ်ႈသေးပႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူင်းမိုဝ်းထိုဝ် ဢၼ်ၸပ်းတူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈၶဝ်တၢင်းၸႅတ်ႈ ထတ်းပႃး သင်ဝႃႈၶဝ်ႁၼ်မႅၼ်ႈပႃး ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တၺွပ်း ဢဝ်ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ ၶႃႈယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.