ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

November, 1, 2016
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းလွႆတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ပွတ်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1/11/2016 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းလွႆတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၸၢမ် ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ယွၼ်ႉသိုၵ်းလွႆတဢၢင်း TNLA ယူႇတီႈၼိူဝ်လွႆပၢင်းၽြႃးသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းယူႇတီႈလွႆၵွင်းတေႃးယႃႉ သေႁဵတ်းႁႂ်ႈသွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။

 ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းလွႆတဢၢင်း TNLA ၶဝ်လႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်သေ ၶိုၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸၢမ် မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 12:20 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉထႅင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ထိုင်မွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသေ သဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇလႆႈယဵၼ်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉယင်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31/10/2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းလွႆ တဢၢင်းTNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇလႅင် ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉသေ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31/10/2016 ၼႆႉၵေႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဝႃႉ မီးၵၢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24/10/2016 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းဝႃႉထွၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မႃးပၵ်းၼႂ်းမိူင်းလႃးတင်းသဵင်ႈ၊ သိုၵ်းဝႃႉဢမ်ႇယွမ်းထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႆလႄႈတင်ႈတႄႇဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၶဵင်ႈၶႅင်ႁႅင်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် သိုၵ်းဝႃႉတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႄႈလၢမ်းထိုင်မႃးပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.