ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႆႈဝၢႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းထႅင်ႈၸုပ်ႈၼိုင်ႈ

12/31/2559 02:18:00 ก่อนเที่ยง

December, 31, 2016 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/12/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉဢၼ်လႆႈပၢႆႈမႃးယူႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းလႆႈမႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၼမ်

12/28/2559 06:46:00 หลังเที่ยง

December, 29, 2016 ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈပလွင်ႈTNLAသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈသူႉသုမ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ...

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ယွၼ်းဝၢင်းၶိူင်ႈ လႄႈ သိုၵ်း ၶၢင် KIA ယိုဝ်းၺႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

12/19/2559 07:21:00 ก่อนเที่ยง

December, 19, 2016 ၽူႈမီးၸၼ်ႉတပ်ႉၵွင်ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA တင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ 1 ၵေႃႉယွၼ်းဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈတပ်ႉသိုၵ...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

12/17/2559 10:02:00 หลังเที่ยง

December, 18, 2016 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီ...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇငွႆးယိုဝ်း

12/17/2559 09:23:00 ก่อนเที่ยง

December, 17, 2016 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တဢ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်သိုၵ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး

12/16/2559 06:07:00 ก่อนเที่ยง

December, 15, 2016 ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်းထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸ...

သိုၵ်းလွႆ TNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းတၢတ်ႇ 11 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆ ဢထမ်ႇမ​သေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ

12/14/2559 08:20:00 ก่อนเที่ยง

December, 14, 2016 သိုၵ်းလွႆTNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းတၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 11 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆ TNLA ဢထမ်ႇမ​သေ တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼၢႆးၸၢင်ႈယဝ်ႉလၵ်ႉပၢႆႈ

12/13/2559 10:19:00 หลังเที่ยง

December, 14, 2016 သၢဝ်ၸႂ်ႉၼႂ်း ႁိူၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉၶမ်း-ငိုၼ်း ၼၢႆးၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵႃႈၶၼ် 7 လၢၼ်ႉၿၢတ်ႇယဝ်ႉလၵ်ႉပၢႆႈ ၼၢႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 36 ၵေႃႉ

12/13/2559 07:34:00 ก่อนเที่ยง

December, 13, 2016 ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်ႈထိုင် ၸုမ်းသိုၵ်း ပလွင်ႈ TNLA တ...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်း သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

12/12/2559 11:25:00 หลังเที่ยง

December, 13, 2016 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉသၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈဢၼ် သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး တႅ...

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တဵၵ်းတဵင်ဢထမ်ႇမၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းပၼ်လၢႆလၢႆ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်ဝၼ်း

12/12/2559 10:59:00 หลังเที่ยง

December, 13, 2016 ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢထမ်ႇမတဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း...

ပွႆးလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင် လႄႈၽြႃးသၢၼ် ႁူမ်ႈတင်း ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ

12/08/2559 07:28:00 หลังเที่ยง

December, 9, 2016 ပီႈၼွင်ႉတႆး တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆး လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင် လႄႈၽြႃးသၢၼ် ႁူမ်ႈတင်း ယွင်ႈ...

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ သၽႃးမိူင်းတႆး မၵ်းမၼ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

12/08/2559 07:07:00 ก่อนเที่ยง

TAI PM TV NEWS December, 8, 2016 သၽႃးမိူင်းတႆး လႆႈပိုတ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈႁူင်းႁေႃသၽႃးမိူင်းတႆး ဝဵင်လူင်တ...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢႆသိုၵ်း ၸုမ်းတႃႇတေၸွႆႈတိုၵ်း လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း

12/05/2559 06:48:00 ก่อนเที่ยง

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢႆသိုၵ်း ၸုမ်းတႃႇတေၸွႆႈတိုၵ်း လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း TAI PM TV NEWS December, 5, 2016 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်...

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတပ်ႉမတေႃႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႆႈပၢႆးၽေးသိုၵ်းတၢင်းၼမ်

12/05/2559 03:22:00 ก่อนเที่ยง

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတပ်ႉမတေႃႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႆႈပၢႆးၽေးသိုၵ်းတၢင်းၼ...

တွၼ်ႈတႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 

12/05/2559 12:31:00 ก่อนเที่ยง

တွၼ်ႈတႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TAI PM TV News December, 5, 2016 တွၼ်ႈတ...

ယွၼ်ႉ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈတပ်ႇမတေႃႇမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်သူၼ်လူင်လူႉလႅဝ်

12/01/2559 06:53:00 ก่อนเที่ยง

December, 1, 2016 တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေၶူဝ်သူၼ်လူင်ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇသေလူႉလႅဝ်။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.