ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ သၽႃးမိူင်းတႆး မၵ်းမၼ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

TAI PM TV NEWS
December, 8, 2016

သၽႃးမိူင်းတႆး လႆႈပိုတ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈႁူင်းႁေႃသၽႃးမိူင်းတႆး ဝဵင်လူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  4 ၸုမ်းမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆ ဝႃႈၼႆ၊


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7/12/2016 သၽႃးမိူင်းတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈသွင် ၵႂႃႇတီႈႁူင်းႁေႃ သၽႃးမိူင်းတႆး တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်း ဝၼ်းထူၼ်ႈသၢမ်ၼၼ်ႉ လႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း 1.ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်းပလွင်ႈ TNLA၊ 2.ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA၊ 3.ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA၊ 4.ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA၊ လႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႈသၢင်ႇသီႈ ဢူးဢွင်ႇတူႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး လႆႈယိုၼ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး တႅတ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ၊ဢိင်ၼိူဝ်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉတႃႇတေတႅပ်းတတ်း ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉသေ  ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 ဝၼ်းထီႉ 7/12/2016  ၼၼ်ႉ လႆႈမီးၵၢၼ်လူင်း ပၼ်ၵၢင်ၸႂ် တႃႇတႅပ်းတတ်း  ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် 4 ၸုမ်း ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇ ၵၢၼ်ႁၢႆႉဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် တင်းမူတ်းမီးယူႇ 155 ၵေႃႉ သေ မီးသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် 63 သဵင်၊ သဵင်ၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းမီး 45 သဵင်၊ သဵင်ၵၢင်ꩡႂ်ဢၼ်ယူႇ ၵိုင်ႇၵၢင်  ဢမ်ႇပႃးၸွမ်းၽၢႆႇလႂ် မီး 7 သဵင် ၼႆယဝ်ႉ၊ ဢိင်ၼိူဝ်သဵင်ၵၢင် ဢၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေယူႇတီႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး  လႆႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး မၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် 4 ၸုမ်း၊ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆႉသေၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ KIA ဢူးတွင်ၶႃး (ဦးဒေါင်ခါး) လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇပၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူႉၵွႆၵူၺ်း၊ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်းႁူၼ်လင်မိူၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း ၽၢႆႇတပ်ႉမ​တေႃႇၶဝ် လႄႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း  ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၶဝ်လႆႈလူင်းမိုဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်းႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ၊


ၸွမ်သိုၵ်းလူင်တဢၢင်း ပလွင်ႈ TNLA တႃႇၽူင်းၵျေႃႇ ၵေႃႈဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးၶဝ် တႅပ်းတတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႉၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တပ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၼႆႉသေ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇၽႄၼိူဝ်ၵၼ် လႄႈ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူၺ်းဝႃႈၼႆ၊ 
ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေးတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇ ၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်းႁဵတ်းႁၢႆႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ၸဵတ်ႈၸၢင်ႇ လိူဝ်သေဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လူႉလႅဝ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ၊

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ လႆႈတႄႇၸတ်းႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5/12/2016 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 8/12/2016 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။


ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.