ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈတပ်ႇမတေႃႇမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်သူၼ်လူင်လူႉလႅဝ်

December, 1, 2016
တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေၶူဝ်သူၼ်လူင်ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇသေလူႉလႅဝ်။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 လိူၼ် November ၼႆႉလူတ်ႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢသေဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႈၼၼ်ႉၽိူဝ်ႇၽႅဝ်ထိုင်တီႈႁိမ်းၶူဝ်သူၼ်လူင်ၼၼ်ႉထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢင် KIA၊ ပလွင်ႈ TNLA၊ ၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇၶူဝ်သေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်သူၼ်လူင် ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉလူတ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တၢင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ သိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇသေ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်းပၢႆ 10 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ထွႆလင်ဢွၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ ပွတ်းတူၵ်းသေပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေသိမ်းလႆႈၵွင်ႈ RPG1လဝ်း လႄႈ မၢၵ်ႇပွႆႇ1လုၵ်ႈ၊ မႅၵ်ႈၵွင်ႈ M22 1ဢၢၼ် လႄႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈၶိူဝ်း 3ၶိူဝ်း သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် သေၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ 1 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်သူၼ်လူင်ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်သေလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉပိုၼ်ႉၶူဝ်လူႉလႅဝ်မွၵ်ႈ10 ထတ်းပၢႆပၢႆ ႁၢဝ်းၶူဝ်ၵေႃႈမီးလွင်ႈလူႉလႅဝ်ႁၵ်းၶၢတ်ႇပုတ်းၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.