ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼၢႆးၸၢင်ႈယဝ်ႉလၵ်ႉပၢႆႈ

December, 14, 2016
သၢဝ်ၸႂ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉၶမ်း-ငိုၼ်း ၼၢႆးၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵႃႈၶၼ် 7 လၢၼ်ႉၿၢတ်ႇယဝ်ႉလၵ်ႉပၢႆႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈမွၵ်ႇၽႂ်ႁူႉၸၵ်းႁိုဝ်တီႉၺွပ်းလႆႈ မီးလၢင်းဝလ်း ငိုၼ်း 100,000 ၿၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/12/2016 မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉ Facebook ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Thanapak Alcotec  ဢွၵ်ႇမႃးတၢင်ႇၼိူဝ် Facebook ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈ  မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်းၶိၼ်ႇမျႃႉဢူးပူး ဢႃႇယူႉ 30 ပီ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈႁပ်ႉမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉလႆႈလၵ်ႉဢဝ် ငိုၼ်းထႆး လႄႈ ငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း  ဢိၵ်ႇတင်း သွႆႈၶမ်း သွႆႈၽဵတ်း ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းထႆး 7 လၢၼ်ႉၿၢတ်ႇ ယဝ်ႉႁၢႆတူဝ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးထၼႃးၽၢၵ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢႆးၸၢင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/12/2016 ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ႁိူၼ်းလင်လဵဝ် 3 ၸၼ်ႉယူႇၼႂ်းသွႆးတၢၵ်ႇသိၼ် 12 မီးၵူၼ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ် 5 ၵေႃႉသေ ၵွပ်ႈလွင်ႈတၢင်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/12/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸင်ႇလႆႈ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃ ၶွမ်ႇပႃႇၼီႇ ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ႁႂ်ႈႁႃပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မႃးၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်း ၼႆသေၸင်ႇလႆႈမႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်းၶိၼ်ႇမျႃႉဢူးပူး ဢႃႇယု 30 ပီ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ 3 ဝၼ်းသေမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/12/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 10.00 ၼၼ်ႉၼၢင်းၶိၼ်ႇမျႃႉဢူးပူး ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်သေ လၢတ်ႈတီႈမႄႈ ၸၢႆးထၼႃးၽၢၵ်ႉ ဝႃႈတေၵႂႃႇႁႃ ၵေႃႉႁၵ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈႁူင်းယႃ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵေႃႉႁၵ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇထုၵ်ႇၺႃးလူတ်ႉၵႃးၽႃႇ သေၼွၼ်းယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇႁူင်းယႃၼႆသေ ႁိဝ်ႈဢဝ်ထူင်ၶူဝ်း 2 ထုင်သေႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ

ၸၢႆးထၼႃးၽၢၵ်ႉယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ ၼၢင်းၶိၼ်ႉမျႃႉဢူးပူး ႁၢႆတူဝ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလႆႈယူႇႁိူၼ်း ဝၢႆးသေလိုဝ်ႈၵၢၼ်သေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတူၺ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းသေ ႁူႉတူဝ်ဝႃႈ ငိုၼ်း လႄႈၶမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈႁၢႆၵႂႃႇႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 7 လၢၼ်ႉၿၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ

ဝၢႆးသေၵပ်းသိုပ်ႇ ၼၢင်းၶိၼ်ႇမျႃႉဢူးပူး ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈသေ ငိုၼ်းၶမ်းၽဵတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈလႆႈႁၢႆၵႂႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇဢဝ်ဢမူႉတၢင်းၽိတ်းတီႈၼၢင်းၶိၼ်ႇမျႃႉဢူးပူး တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ပုၵ်ႇၶလူဝ်း သေႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းတူဝ်ၼၢင်းၶိၼ်ႇမျႃႉဢူးပူး မႃးပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း လႄႈ ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းမႃးၶိုၼ်းႁႂ်ႈလႆႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸၢႆးထၼႃးၽၢၵ်ႉ ယင်းလႆႈတၢင်ႇၼိူဝ် Facebook ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈ ၵေႃႉလႂ်ၽႂ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆမီးငိုၼ်းလၢင်းဝလ်းပၼ် 100,000 ၼိုင်ႈသႅၼ် ၿၢတ်ႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.