ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇငွႆးယိုဝ်း

December, 17, 2016

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တဢၢင်း(ပလွင်ႈ)TNLA လႄႈ ၶၢင် KIA ငွႆးပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတၢႆထင်တီႈ၊


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ14/12/2016 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ် ယၢၼ်ၵႆ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မွၵ်ႈ10 လၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်KIA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း(ပလွင်ႈ)TNLA ၶဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 85 ၵေႃႉသေၽေၵၼ်ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉသွင်တီႈၶၢဝ်းယၢမ်း7:45 မွင်း ၼၼ်ႉမႃးလၵ်ႉငွႆးယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈတုမ်ႉတွပ်ႇယိုဝ်းၶိုၼ်းလႄႈ တပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းထွႆလင်ဢွၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ထွႆလင်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇလမ်းၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းလင်တပ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်သေ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ12:30 မွင်း ၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) TNLA လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ၶိုၼ်းဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ 3 တီႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ် ၼၼ်ႉသေၶိုၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵွင်ႈလူင်ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢင် KIA တဢၢင်း(ပလွင်ႈ)TNLA ၼႆႉသေလွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 14/12/2016 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:20 မွင်း ၼၼ်ႉလူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီမႃးတၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉမိူဝ်ႈမႃးထိုင်တၢင်းၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်လူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇလူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလႆႈၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးလူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသေၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼႅင်ႇထုၼ်း လႆႈလူႉတၢႆ ထင်တီႈယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႆယဝ်ႉ

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေၽူႈမီးၸၼ်ႉၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈသေဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈမီးၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။


ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.