ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႆႈဝၢႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းထႅင်ႈၸုပ်ႈၼိုင်ႈ

December, 31, 2016


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/12/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉဢၼ်လႆႈပၢႆႈမႃးယူႇသဝ်းဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေးတီႈဝတ်ႉၽြႃးလူင်မေႃႇၵျူဝ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဝၢႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈမႃးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်ႇမူႉ၊ၵူၼ်းဝၼ်ႈပၢင်ၶႃး လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၸိူဝ်းၼႆႉသေႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢင်းမူတ်းမီးယူႇ 523 ၵေႃႉသေလႆႈမႃးပိုင်ႈဢိင်ယူႇသၢဝ်းဝႆႉဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈဝတ်ႉၽြႃးလူင်မေႃႇၵျူဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ၊ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေၶၢဝ်ႇငၢဝ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၶႂ်ႈဝၢႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၼႆလႄႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပရႁိတ(ပရဟိတ) ၶဝ်ဢဝ်လူတ်ႉၵႃႈမႃးၸွႆႈႁပ်ႉသူင်ႇထိုင်ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။


တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉမီႈဢွင်ႈတီႈဝႆႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝႆႉ (6) ဢွင်ႈတီႈသေယဝ်ႉ၊ တႃႇ(5)ဢွင်ႈတီႈတႄႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ဝၢႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းမူတ်းဝႆႉဝႃႈၼႆဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ (1) ဢွင်ႈတီႈၼႆႉမီးဝႆႉၼႂ်းဢိူင်ႇမူဝ်းတေ(မိုးတေကျေးရွာအုပ်စု)တီႈဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၵွင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းဢၼ်မီးဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၵွင်းၼႆႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမီးယူႇ 159 ၵေႃႉပၢႆပၢႆသေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ၊ဝၢၼ်ႈမေႃႇၼိူဝ်၊ဝၢၼ်ႈၵွင်းမူး၊ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇလႄႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ၊


ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းဢၼ်လႆႈမႃးယူႇသၢဝ်းဝႆႉၼႂ်းဢွင်ႈတီႈမၢၼ်ႈၵွင်ႈၼႆႉယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်လႄႈၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေယဝ်ႉတေၶိုၼ်းသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.