ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တွၼ်ႈတႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 

တွၼ်ႈတႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

TAI PM TV News
December, 5, 2016
တွၼ်ႈတႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 
          တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း KIAၶၢင်၊ MNDAAၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ TNLAပလွင်ႈ၊ AAရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၼႆလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈသေၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တေႃႇသူႈမႃးထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလႄႈၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ၊


          ၽူႈၵိုဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈသေၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၵေႃႈထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ်သေပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းထႅင်ႈလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသမ်ႉလႆႈလုႁၢႆတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆၼႆယဝ်ႉ၊
       လွင်ႈပၢၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းၾႆးၼႂ်းမိူင်းၼႆႉႁႂ်ႈမၼ်းၸဵဝ်းမွတ်ႇယဵၼ်ႁၢႆၼၼ်ႉႁႂ်ႈတၢင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေၵေႈလိတ်ႈၵႂႃႇ၊လွင်ႈပၢၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈၵေႈလိတ်ႈလူၺ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၼႆယဝ်ႉ၊ၼင်ႇႁိုဝ်ၾႆးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းသမ်ႉပေႃးတေမွတ်ႇယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ၊

(1)ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်ႉပိုၼ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း

(2)ႁႂ်ႈတပ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းယဝ်ႉထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း

(3)ႁႂ်ႈပၢၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းမွတ်ႇယဵၼ်ႁၢႆၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ငဝ်းလၢႆးမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵေႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၶၼ်ၽႂ်း

(4)ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉပဵၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶေႇၵမ်ႈၼမ်ၼႆယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိူဝ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ပေႃးတေၵတ်းယဵၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇယူႇၵေႈၵၢင်ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ

(5)ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ႁၼ်လီၽွမ်ႉၵၼ်တေၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႆႈၸွမ်းယူႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.