ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတပ်ႉမတေႃႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႆႈပၢႆးၽေးသိုၵ်းတၢင်းၼမ်


TAI PM TV News
December, 5, 2016


ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပလွင်ႈTNLA၊ ၶၢင်KIA၊ ရၶႅင်ႇAA၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉMNDAA၊ လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်  လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈ လႄႈလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4/12/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30တေႃႇထိုင် တၢမ်းၶမ်ႈ 4:00 ပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ်လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 4:00 ပၢႆသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၸွင်ႇယဵၼ်၊ လွင်ႈလူႉသုမ်းတၢင်းသွင်ႇၽၢႆႇတႄႉဢမ်ႇပႂ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ၊


ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၸွႆးတိုၵ်းယိုဝ်းပႃးလႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ်လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်းၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၶဝ် လႆႈႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ်လႆႈၶိုၼ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်မိူင်းၵူဝ်းၵႂႃႇ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်လႄႈ ႁူမ်ႈပႃး ဝတ်ႉဝႃးၵၢၼ်ႇၵျွင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်  လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ယွၼ်ႉ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပွႆႇမၢၵ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃး မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉႁႃ (ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈ) ယူႇသဝ်းဝႆႉၵမ်ႈၼမ်  လႄႈ မူႇဝၢၼ်ႈ ၵွင်းလူင် ။


ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တၢင်းၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ( 4 ) ၵေႃႉ၊ လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း (15) ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၵေႃႈမီးထႅင်ႈယူႇတၢင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ၊တၢင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းတႄႇၸမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 20/11/2016 ၼၼ်ႉမႃးသေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇ ဢမ်ႇပႆႇယဵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႆႈ ပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတၢင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ၊ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလႆႈပဵင်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇၶဝ်မႃးၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်ၽၢႆႇဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ။ 


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4/12/2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီၶဝ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ-

 1.ယွၼ်းႁႂ်ႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇပၼ် လွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ၊

2.ယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ထွႆဢွၵ်ႇပၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် လႄႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၼ် လွင်ႈထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊

3.ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်လွၵ်းလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဝႆးဝႆး၊

4.ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇၼႆႉၵမ်ႈပႃႈၼမ်လႆႈပဵၼ်ယူႇတီႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ ၶဝ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်းသေ ၸွႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉပၼ် တၢင်းသွင်ၽၢႆႇ၊

5.ၼႂ်းၶဝ်ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းတွၼ်ႈတႃႇတေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းလူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.