ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပွႆးလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင် လႄႈၽြႃးသၢၼ် ႁူမ်ႈတင်း ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ

December, 9, 2016
ပီႈၼွင်ႉတႆး တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆး လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင် လႄႈၽြႃးသၢၼ် ႁူမ်ႈတင်း ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်။

ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 13 , 14, 15, ၶမ်ႈလၵ်းၼီႈပီတႆး 2111 ၼီႈ မႅၼ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းလိူၼ် December, 12, 13, 14, ဝၼ်းပီ 2016 ၼႆႉယူႇတီႈၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈတၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး မိူၼ်ၼင်ႇ
1. ၸဝ်ႈၶမ်းၶွင်ႇ ပႃႈၼၢင်းတၢၼ်း လုၵ်ႈလၢင်းလၢၼ်တၢင်းႁိူၼ်း                                                                 
2. တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ 7 တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း လွႆတႆးလီ ၸေႊဝဵင်းၵႃလိ                                                               
3. မႄႈၸၢင်းဢွၼ်ႇ ၸၢႆးၼွင်ႉ ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်းလုၵ်ႈလၢင်းတင်းႁိူၼ်း ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်                                 
4. သၢင်ႇၸၢႆး ၼၢင်းၼူၼ်း လုၵ်ႈလၢင်းတင်းႁိူၼ်း ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်                                                           
5. ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈၼႃး ၵေႃးပၵ ၼုမ်ႇၸၢႆး ၼုမ်ႇယိင်း ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်                                     
6. ၸဝ်ႈတႃႇၼ တင်းၼမ် တီႈၸမ်တီႈၵႆ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈလူႇတၢၼ်း ႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင် လႄႈၽြႃးသၢၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉသေ ယူႇတီႈၸဝ်ႈတႃႇၼ တင်းၼမ် တေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ပွႆး ယၢတ်ႇၼမ်ႉႁူင်းထမ်းမႂ်ႇလူင် လႄႈ ၽြႃးသၢၼ် ဢိၵ်ႇပႃး ယွင်ႈၵုင်ႇ ယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ႁဝ်းၶႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၸင်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်မႃး ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႅၼ်းတေႃႈယုၵ်ႉတူဝ်ယေႃးၶိင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးႁဝ်းၶႃႈ လႄႈႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇ ႁူမ်ႈႁပ်ႉဢဝ် ၼႃးမုၼ်ၵုသူဝ်ႇ လူၺ်ႈႁဝ်းၶႃႈယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်း ၼႆၶႃႈဢေႃႈ

ၶပ်ႉမၢႆဝၼ်းပၢင်ပွႆးမီးၼင်ႇၼႆ
ပီသႃႇသၼႃႇ 2560 ဝႃႇ ပီၵေႃးၸႃႇ 1378 ၼီႈ ပီတႆး 2111 ၼီႈ
1 လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ (12/12/2016)  တင်ႈပွႆး
2 လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ (13/12/2016) ဝၼ်းၵိုၼ်း ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ
3 လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 15 ၶမ်ႈ (14/12/2016) ထၢပ်ႇၵၢမ်ႇယေႃးမုၼ် သြႃႇၸဝ်ႈလူင် လႄႈလူႇတၢတ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁပ်ႉဢဝ်ၼႃးမုၼ်ၵုသူဝ်ႇ 

မၢႆတွင်
1. လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 13, 14 ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (7:00)မူင်း တေမီးပၢင်တြႃး
2. မီးၸၢတ်ႈသႅင်းတႆး "ဢၢႆႁွမ်ၸွမ်းပိုၼ်း" တႃႇသၢမ်ၶိုၼ်း ၼႆၶႃႈဢေႃႈ

ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၸေႊဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸေႊတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢတ်း

ဢွၼ်လႅင်း  ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.