ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢႆသိုၵ်း ၸုမ်းတႃႇတေၸွႆႈတိုၵ်း လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း


တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢႆသိုၵ်း ၸုမ်းတႃႇတေၸွႆႈတိုၵ်း လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း

TAI PM TV NEWS
December, 5, 2016


ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇတီႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢႆသိုၵ်းတႃႇၸွႆႈတိုၵ်းယိုဝ်းၶဝ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတၢင်းၼမ်သေၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၶိုၼ်းသိမ်းလႆႈၶိုၼ်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊
          

 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်မၢၼ်ႈဢၼ်မီးယူႇတီႈတပ်ႉမိူင်းၵူဝ်းၼၼ်ႉဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းKIAတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်၊ TNLAတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ၊ MNDAAတပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ AAတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ၊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈတိုၵ်းသိမ်းဝႆႉဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိူင်မွၵ်ႈသွင်ဝူင်ႈသေၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတၢင်းၼမ်သေၶိုၼ်းၶဝ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈဝႆႉယဝ်ႉၼႆၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ၊

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၶဝ်ႈသိမ်းလႆႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းၼႆႉသေၽၢႆႇတပ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ၵေႃႈလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉယူႇ၊တၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉယူႇၽၢႆႇလႂ်ၵေႃႉသိမ်းဝႆႉတႄႉဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလီလီၼႆယဝ်ႉ၊ဢၼ်လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇဝႆႉလီလီတႄႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းၵူဝ်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းလႄႈတၢင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်းႁတ်းယူႇ ၸိုင်လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶေႇၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဝႃႈၼႆ၊

တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈသေလႄႈၸင်ႇလႆႈၶိုင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈၼႆၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၼင်ႇၼႆ၊လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇၶဝ်ၶဝ်ႈလၢတ်ႈပၼ်ၵႄႈၵၢင်ႁႂ်ႈတၢင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၵူႇမိၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇၼႆသေတႃႉဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၼႆယဝ်ႉ၊
   
ယၢမ်းလဵဝ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်သီႇၸုမ်းၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆသေဢမ်ႇၵႃးတီႈၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၵေႃႈၽူႈတၢင်တူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တၢင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်သီႇၸုမ်းၼႆႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆသေႁႂ်ႈလႆႈပၼ်တူၵ်ႈတၢမ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၼႆယဝ်ႉ၊

ၵွပ်ႈၸိူင်ႉလႄႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆၽူႈလႅပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.