ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ယွၼ်းဝၢင်းၶိူင်ႈ လႄႈ သိုၵ်း ၶၢင် KIA ယိုဝ်းၺႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း


December, 19, 2016

ၽူႈမီးၸၼ်ႉတပ်ႉၵွင်ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA တင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ 1 ၵေႃႉယွၼ်းဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ယိုဝ်းၺႃးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ14/12/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း11:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉတပ်ႉၵွင်ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 2 ၵေႃႉ လႆႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇပွင်ႇလႅင်းထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၾၢႆႇၸႄႈတွၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈၶႂ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယွမ်းဝၢင်းပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈလုၵ်ႉတီႈလပ်းသိင်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈလႅင်းၼႆယဝ်ႉ၊


ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ15/12/2016 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 7:30 မူင်းၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်သေလႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉၶဝ် 2 ၵေႃႉတီႈဝၢၼ်ႈပႃႇၸိၼ်ႇ (ပါစင်ကျေးရွာ)ၼႆယဝ်ႉ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉတႄႉၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ၸၼ်ႉႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉၵွင်ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၸိုဝ်ႈႁွင့်ၵႅၼ်ႇၵျႃးဢၼ်ႇ(ကျန်ကျားအန်) လႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ 1 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၶဝ်သွင်ၵေႃႉယင်းလႆႈမႃးၵွင်ႈယၢဝ်း 1 လဝ်း၊မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 85 လုၵ်ႈ၊ ၵွင်ႈပွတ်း 1 လဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 8 လုၵ်ႈ၊ မႅၵ်ႈၵွင်ႈ 1 ဢၼ် လႄႈ မၢၵ်ႇပွႆႇ 2 လုၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ၊


ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15/12/2016 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈ RPG ႁႅင်း 40 လႄႈ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵွင်ႈလူင်သေပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်တီႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၢႆလၵ်းတႅင်ႇ 233/1 လႄႈ 233/2 တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႅဝ်ႊၶိၼ်းတႃႇ ၼၼ်ႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းသေၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်လႆႈထွႆဢွၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ၊

ဢိင်လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၸိူဝ်းႁေႃႈလူတ်ႈၵႃး 22 မၢၵ်ႇ လုင်းတၢၼ်းထေး လႄႈ လုင်းမိၼ်းမိၼ်းဢွင်ႇ လႆႈမၢတ်ႈၸဵပ်းၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈလႆႈလူႉၵွႆသုမ်းၸွမ်းၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.