ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်း သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

December, 13, 2016
ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉသၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈဢၼ် သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး တႅတ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈၵၼ်ယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/12/2016 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  8 ၸုမ်း လႄႈၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PPST) လႄႈ ၸုမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PPWT/CT) လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း (chatrium) ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်း ဝၼ်းထီႉ 10/12/2016 တေႃႇထိုင် 11/12/2016 ၼႆယဝ်ႉ ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႃး လွင်ႈဢၼ် သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး မၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၸုမ်းယိၵ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 4 ၸုမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA၊ ၶၢင်KIA ၊ ရၶႅင် AA၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆသေယူႇတီႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶဝ် 8 ၸုမ်းသေသၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈ ၸုမ်းတမ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/11/2016 ၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းသွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇလႄႈယူႇတီႈတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း ဢူးဢွင်ႇတူႇ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်းတၢင်ႇထိုင် ၼိူဝ်သၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၼႂ်းၶဝ်သီႇၸုမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်း ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆသေ၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 7/12/2016 ၼၼ်ႉယူႇတီႈသၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ယွၼ်ႇၵၢင်ၸႂ်သေ ၵဵပ်းလိူၵ်ႈဢဝ် ၶႅပ်းသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၼမ်လိူဝပိူၼ်ႈယဝ်ႉ လႆႈတႅတ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် 4 ၸုမ်း ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉတီႈ ႁူင်းႁေႃသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11/12/2016 ၼၼ်ႉယူႇတီႈၸုမ်းလူင်းလၢႆး NCA 8 ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၶိုင်ပွင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (PPWT/CT) ပတူဝ်ႇၸေႃးၵွႆႇထူးဝိၼ်း (ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း) လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးၶဝ် မၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းမၼ်းတေၸၢင်ႈတိုမ်ႉတိူဝ်ႉတႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝလႄႈ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ဢူၵ်ႉၵႃႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢဝ်ၸွမ်း ပိူင်ငဝ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 ဝႃႈၸိုင် ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈသင် ၽၢႆႇလူလွမ်ထိင်းသိမ်းပႂ်ႉပႃးလႄႈသင် ယူႇတီႈသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဝသေ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးပုုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေတႅတ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ် လွင်ႈသင်၊ ဢၼ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးၶဝ် မၵ်းမၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ မိူၼ်တၢင်းဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်း 2008 ၵေႃႈဝႃႈလႆႈ ၊
သင်ဢဝ်ၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်း 2008 ဝႃႈၸိုင်ယူႇတီႈ သၽႃးၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်တေတႅတ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ မီးသုၼ်ႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽၢႆႇလႂ်ၵေႃႈလီ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ မိူၼ်တၢင်းဝႃႈ ႁဝ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်ႁဝ်းၵႂႃႇတေႃႇၸူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉမၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼလႄႈ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈၽၢႆလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽၢႆႇတမ်ႉမ​တေႃႇ ၶဝ်ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼ

ယူႇတီႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်းသေ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶဝ်လႄႈသင် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်လႄႈသင် ႁႂ်ႈဝႆႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼမ်းၼႃႈပဵၼ်ပိူင်လူင် မၼ်းသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်သေ ႁႂ်ႈဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.