ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

December, 18, 2016
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဢိူင်ႇလၢႆႈသၢၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16/12/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဢိူင်ႇလၢႆႈသၢၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းလႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းႁိုင် သွင်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆၼႆယဝ်ႉ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တ​ိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႃးႁူပ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းၵၼ်ဝႆႉဢွၼ်တၢင်းလႄႈတၢင်းသွင်ၽၢႆႇ ၸွင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႃႈၼႆ ။

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉၵၢဝ်ႇႁႃၸီႉၼႄးဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ်လႄႈပၢင်တိုၵ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ၸၢႆးလႃႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်မႃးယူႇယဝ်ႉ ၼႃႈလိၼ်ၽႂ်ၼႃႈလိၼ်မၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈတူၵ်းလူင်းတႅတ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ပၼ်ၵၼ်ဝႆႉလူး၊ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆမီးဝႆႉ၊ ၵေႃႇမတီႇၽူႈပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸုမ်း JMC ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝႆႉလူး၊ တီႈၼၼ်ႈ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ၊ႁဝ်းၶႃႈ ထိုင်ဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉတီႈၼၼ်ႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈယူႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ၸုမ်းလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း JMC ၶဝ် တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်း 8 ၸုမ်းဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA  ယဝ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ၊ တင်ႈတႄႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မႃးၼႆႉ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး 4 ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.