ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 36 ၵေႃႉ

December, 13, 2016

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်ႈထိုင် ၸုမ်းသိုၵ်း ပလွင်ႈ TNLA တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 36 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၶၢၼ်ဝႆး၊မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/12/2016 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းယိုၼ်ႈထိုင်ၸူး ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ် ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သေ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 36 ၵေႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/12/2016 ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ၵွမ် (ပန်ကွမ် ကျေးရွာအုပ်စု) ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွမ် (ပန်ကွမ် ကျေးရွာ) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ် ဢထမ်ႇမ​သေတီႉၺွပ်း ႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇ 24 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉႁူမ်ႈပႃး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ 


မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/11/2016 ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ် ဢထမ်ႇမ တႂ်ႉၺွပ်း ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢတ်ႈ (မိုင်းတတ်အုပ်စု) ၼႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတၢတ်ႈ (မိုင်းတတ်ကျေးရွာ) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵႂႃႇယဝ်ႉ 11 ၵေႃႉ၊လႄႈထိုင်မႃးထႅင်ႈဝၼ်းထီႉ 21/11/2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႉၺွပ်းႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၼႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်းမီး 36 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊
ၼႂ်း 36 ၵေႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD 5 ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ် ဢထမ်ႇမ​သေတီႉၺွပ်းႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၵွပ်ႈၼၼ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD သေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ 36 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလူၺ်ႈၶၢၼ်ဝႆး ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။


ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.