ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းလွႆ TNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းတၢတ်ႇ 11 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆ ဢထမ်ႇမ​သေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ

December, 14, 2016
သိုၵ်းလွႆTNLA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းတၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 11 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆ TNLA ဢထမ်ႇမ​သေ တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ၵၢဝ်ႇၼေးဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆး ဝႃႈၼႆ၊


ဢိင်ၼိူဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/11/2016 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 11 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇယူႇၼႂ်းႁႆႈ ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆ TNLA ဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃး 1 ၵေႃႉ (ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈ) ၼင်ႇၵၼ် ၸီႉၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တၢင်းသိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆး RCSS/SSA ၼႆယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆ TNLS ၶဝ် ပွႆႇမႃးၶိုၼ်း 11 ၵေႃႉ ၵိုတ်းလိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃး 1 ၵေႃႉ ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်လွႆၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ၊

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/12/2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွမ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ်ဢထမ်ႇမ တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ 24 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ၊ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/12/2016 ၼၼ်ႉဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်းႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သေႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ် ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လူၺ်ႈၶၼ်ဝႆး  ဝႃႈၼႆ၊


ဝၢႆးသေ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၵႂႃႇ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/12/2016 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ်လႆႈပွႆႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းတၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 11 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ၊
ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတၢတ်ႇၶဝ် 11 ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢတ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းလူင် ႁူမ်ႈပႃးပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၵေႃႉထုၵ်ႇၺႃးတီႉၺွပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်သင် တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်း ၼႆသေ  တုၵ်းယွၼ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ သိုၵ်းလွႆၶဝ် ၸွင်ႇတေပွႆႇပၼ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.