ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်သိုၵ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး


December, 15, 2016

ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်းထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွမ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမေးမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆးၼႆယဝ်ႉ၊


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ဝၼ်းထီႉ 10/12/2016 ၼၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆသေႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း  ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွမ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမေး ၵႂႃႇ 24 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉမီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ၊
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈတၢမ်းၶမ်ႈဝၼ်းထီႉ10/12/2016 ၼၼ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း -ပလွင်ႈTNLA ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွမ်သေဢထမ်ႇမႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် 5 ၵေႃႉသေႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းမူတ်းမီး 24 ၵေႃႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆတႄႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလီလီ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၶဝ်ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉတၢင်းလင်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈၶႃႈႁဝ်းသေၸင်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း ပလွင်ႈTNLA ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွမ် ၵႂႃႇ 21 ၵေႃႉသေတွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆၼၼ်ႉၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈယူႇၼႆႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်းပလွင်ႈ TNLA တႃႉၽူင်းၵျေႃႇလၢတ်ႈ


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွမ်ၼႆႉသေ တႃႉၽူင်းၵျေႃႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်း တဢၢင်းပလွင်ႈ TNLA သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွမ် ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈ (တဢၢင်း) ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းသေၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ ႁဝ်းၶႃႈၵဵပ်းၵူၼ်းပလွင်ႈၵူၺ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶဝ်သမ်ႉဝႃႈပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆသေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼႆယဝ်ႉႁဝ်းၶႃႈတႄႉၵဵပ်းၵႂႃႇ 21 ၵေႃႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ၊


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း-ပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွမ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈယွၼ်ႉၵူဝ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇထႅင်ႈလႄႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁေသေပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမေးၵေႃႈမီးၼႆ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ၊ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း-ပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်ၼႆႉၶႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်တၢင်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆသေတႃႉ လၢႆးႁဵတ်းၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၵၢၼ်မိူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၵေႃႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း၊ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းတႄႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းတေသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လၢတ်ႈ။


 ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
 ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.