ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တဵၵ်းတဵင်ဢထမ်ႇမၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းပၼ်လၢႆလၢႆ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်ဝၼ်း

December, 13, 2016
ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢထမ်ႇမတဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁႂ်ႈၶုတ်းပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၸပ်းၵၼ်၊

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9/12/2016 ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိူၵ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁႂ်ႈၶုတ်းမေးပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းသၢမ်ဝၼ်း သင်ဢမ်ႇယဝ်ႉၸိုင် တေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ သင်ၵေႃႉလႂ် ႁိူၼ်းလႂ်ဢမ်ႇမႃးၵေႃႈ တေထုၵ်ႇတိၺွပ်းဝႃႈၼႆ၊


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးထင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈသေ တဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ဢဝ်ၵိၼ်ၶွင်လၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် လူၺ်ႈဢမ်ႇယွၼ်းၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း လၢႆးႁဵတ်းၶဝ်ၼႆႉ မၼ်းပူၼ်ႉလိူဝ် မိူၵ်ႈလိူင်းတႄႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး
တဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၶုတ်းပၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ် လၢႆလၢႆ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9-10-11 /12 /2016 ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ သင်ဢမ်ႇယဝ်ႉၼႂ်းသၢမ်ဝၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ၊ၸဵမ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းၵႄႇ ၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇဝႆႉ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၼႃႈ ၸႂ်ႉၵႂႃႇမူတ်း
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ် ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၵေႃႈမီး၊ ယွၼ်ႉၶဝ်လွၵ်ႇငိူၵ်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈၵူဝ်ႁေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း ၵႃႈလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းပၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။


ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးတႅတ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7/12/2016 တမ်ႈတီႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.